Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Договор № BG06RDNP001-19.528-0001-C03, Наименование на проекта/информацията „Рехабилитация и реконструкция на улица от осова точка 71 до осова точка 72 в град Белово, Община Белово, област Пазарджик“

Договор № BG06RDNP001-19.528-0001-C03

Наименование на проекта/информацията

„Рехабилитация и реконструкция на улица от осова точка 71 до осова точка 72 в град Белово, Община Белово, област Пазарджик“

Програма за развитие на селските райони – Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)

Наименование на процедура МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Код на процедураBG06RDNP001-19.528

Срок на изпълнение, месеци – 36

Кратко описание на проекта/информацията

Община Белово кандидатства с проектно предложение за „Рехабилитация и реконструкция на улица от осова точка 71 до осова точка 72 в град Белово, Община Белово, област Пазарджик“.

Улицата е общинска публична собственост с вид на територията – Урбанизирана и се намира в поземлен имот 03592.502.9625 – град Белово. Улицата е второстепенна и представлява обект от ПЕТА категория по ЗУТ с натоварване – „леко“ движение“. Моментното състояние на улицата е крайно незадоволително. Настилката е износена с надлъжни, напречни и мрежовидни пукнатини, кръпки, дупки, а в отделни участъци е разрушена. Тротоарната настилка е в лошо състояние или липсваща на места. Хоризонталната маркировка е изтрита, вертикалната сигнализация е не достатъчна в лошо състояние.

Дейностите по проекта включват направа на изкопи и основа на пътното платно, фрезоване на съществуваща асфалтова настилка, доставка и подмяна на пътната асфалтова настилка – 5см., полагане на хоризонтална маркировка, демонтаж на съществуващи бордюри и тротоари и доставка и монтаж на нови такива, създаване на временна организация на движение и доставка и монтаж на пътни знаци. В проектното предложение са залагат разходи за реконструкция и ремонт на съществуваща асфалтова настилка от 415 кв.м. и тротоарна настилка от 124 кв.м.

Улицата предмет на инвестиция в настоящото проектно предложение е вход от централният булевард „Освобождение“ към квартал, състоящ се от три жилищна блока с общо седем входа и шест етажа. Улицата е и един от входовете на живущите на улица „Св. Кл. Охридски“ от централният булевард „Освобождение“. От съществено значение е да се възстановят пътните настилки в добро състояние, за да се осигури безопасно движение на хора и автомобили.

Цел/и на проекта/информацията

Основната цел на проектното предложение е рехабилитация и реконструкция на необходима инфраструктура – на улица от осова точка 71 до осова точка 72 в град Белово с цел повишаване качеството на живот на местното население, включително и уязвимите групи. Развитието на инфраструктурата на общината е залегнало и в Общински план за развитие, както и подобряване на качеството на живот на населението, чрез предоставяне на базови услуги. Чрез реализиране на проекта ще се цели осигуряване на безопасно движение на хора и автомобили по на улица от осова точка 71 до осова точка 72 в град Белово, чрез ремонт на пътната и тротоарна настилка.

Основната цел на настоящото проектно предложение напълно кореспондира с заложените цели в Стратегия за местно развитие от МИГ – Белово, Септември, Велинград – Развитие на инфраструктура на територията и подобряване на основните социални услуги на населението. Община Белово, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация има компетентност в сферата на общинското имущество, устройството и развитието на територията на общината, благоустрояване и социални услуги, развитие на спорт, отдих и туризъм, както и опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.

Дата на стартиране 28.03.2022

Дата на приключване30.06.2025

Основание за прекратяване

Регистрационен номер BG06RDNP001-19.528-0001-C03

Версия3

Под-версия0

Дата на сключване на договор/споразумение 05.12.2023

Местонахождение – Населено място – гр.Белово

БФП – 30 617,00 лева

https://www.livechatalternative.com/