Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Договор № BG06RDNP001-19.659-0006-C02, МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Договор № BG06RDNP001-19.659-0006-C02

МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Код на процедура BG06RDNP001-19.659

Наименование на проекта- „Рехабилитация на пътно платно на ул. Алеко Константинов в град Белово“.

Срок на изпълнение, месеци – 24

Начало -19.07.2023 год. – край 30.06.2025год.

Стойност на БФП – 100 881,22 левга с ДДС

Кратко описание на проекта/информацията – Община Белово е  кандидатствала с проектно предложение „Рехабилитация на пътно платно на ул. Алеко Константинов в град Белово“.

Улицата е общинска публична собственост с вид на територията – Урбанизирана и се намира в поземлен имот 03592.502.69 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-34/20.05.2011г. на Изп. Директор на АГКК.

Улицата предмет на инвестиция в настоящото проектно предложение е основна улица в квартал Разсадника, град Белово в който живеят над 1000 жители на града. От съществено значение е да се възстановят пътните настилки в добро състояние, за да се осигури безопасно движение на хора и автомобили.

Дейностите по проекта включват :

– Фрезоване нивелетно, натоварване и извозване на отпадъците до 5км.вкл всички свързани с това разходи;

– Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип „А“ (d= 5см.) ;

– Първи битумен разлив за връзка ;

– Изпълнение на хоризонтална маркировка от бяла боя със светлоотразителни стъклени перли,

https://www.livechatalternative.com/