Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ЗАПОВЕД № 32/05.02.2024г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125, ал. 2 от Закона за горите и във връзка с писмо с изх.№ 13-00-3/18.01.2024 г. на Директора на ТП,Държавно горско стопанство Белово” – гр. Белово.