Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Инвестиционно предложение (ИП) „Жилищно строителство“ в ПИ с идентификатори 24414.21.46 в м. Величковица и 24414.22.62 в м. Мечкара по КККР на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, с вх. ПД-01-79-(10)716.05.2024 г.