Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Да се извърши продажба чрез явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор  ПИ 000165.13.95, с площ 33562 кв.м., трайно предназначение на територията – територия, заета от води и водни обект, начин на трайно ползване – водоем

https://www.livechatalternative.com/