Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета и в изпълнение на Решение № 829 от 30.04.2015 год.  на Общински съвет – гр. Белово  и Заповед № 209/13.06.2023 год. на Кмета на Община Белово

Документи: ОБЯВА – Изтегли