Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ В ДЕПА И ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2024 В ОБЩИНА   БЕЛОВО

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

            През месец януари 2024 г. предстои приемането на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2024год. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица на територията на Община Белово. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на План-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2024 год. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица на територията на Община Белово преди приемането им от общинския съвет.

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8-ми януари 2024 г. година от 13:30 часа в заседателната зала, намираща се на четвъртия етаж в сградата на община Белово на ул. „Орфей“ 4 А.

Екземпляр от  материали можете да намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите.

Мнения, предложения и становища изпращайте на електрона поща: kmet@belovo.bg  и в деловодството на общината.

Документация:

1. Доклад;

2.Проект за решение за одобряване на  “План-сметка за приходи и разходи от такса битови отпадъци за 2024

3. Проект за решение за одобряване на годишните такси за битови отпадъци за отделните населени места за 2024 година.