Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционното Предложение„Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води чрез един брой ново водовземно съоръжение ТК за други цели и изграждане на дом за възрастни хора“, в имоти с идентификатори 03592.502.1656 и 03592.502.946 по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител „Крез“ ЕООД, внесено с искане, вх. № ПД-01-375-(Ю)/13.10.2022 г.

https://www.livechatalternative.com/