Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Решения 2022 г.

РЕШЕНИЕ №ОТНОСНОФАЙЛОВЕ
Решение № 392-24.06.2022„Инвестиционно предложение от „ ЕКО-ХИДРО-90“ ООД, за изграждане на кариера за „Добив на скални материали от находище „Чешмата“ в землището на е. Дъбравите, община Белово, област ПазарджикИзтегли
Решение № 391-27.05.2022Информация за състоянието и тенденциите в образователната система.Изтегли
Решение № 390-27.05.2022Информация за дейността на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Септември на територията па община Белово за 2021 г.Изтегли
Решение № 389-27.05.2022Информация за дейността на Дирекция „Социално подпомагане“ – Септември на територията на община Белово за 2021 г.Изтегли
Решение № 388-27.05.2022Докладна записка от Кмета на община Белово, във връзка с постъпило предложение от Людмил Габерски.Изтегли
Решение № 387-27.05.2022Одобряване на ПУП-ПП „Нов временен МКТП 630kVA, 20/0,4kV и кабелни линии СрН 20kV за временно ел. захранване.Изтегли
Решение № 386-27.05.2022Предоставяне имоти, общинска собственост, за безвъзмездно ползване и управление от „ВиК услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик.Изтегли
Решение № 385-20.05.2022Определяне на обекти от първостепенно значение за община Белово.Изтегли
Решение № 384-20.05.2022Предоставяне под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд /ОПФ/ за стопанската 2022-2023 година и/или под аренда с минимален срок от 5 годиниИзтегли
Решение № 383-20.05.2022Връщане за ново обсъждане на Решение № 370 от 28.04.2022 г., прието с Протокол № 43 от 28.04.2022 г.Изтегли
Решение № 382-20.05.2022Определяне на представител на община Белово в Областна комисия за изработване на областна здравна карта.Изтегли
Решение № 381-28.04.2022Предоставяне на безвъзмездно право на поставяне на терминално устройство ATM/Банкомат на „ИНВЕСТБАНК“ АДИзтегли
Решение № 380-28.04.2022Годишни отчетни доклади за дейността на Народните читалища на територията на община Белово за 2021 г.Изтегли
Решение № 379-28.04.2022Доклад за дейността на Детска градина – с. Сестримо, община Белово за учебната 2021/2022 г.Изтегли
Решение № 378-28.04.2022Информация за дейността на Детска градина „Щурче“, гр. Белово за учебната 2021/2022 г.Изтегли
Решение № 377-28.04.2022Годишен отчет за 2021 г. на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ – гр. Белово.Изтегли
Решение № 376-28.04.2022Доклад за дейността на Бюджетна дейност „Домашен социален патронаж“ – община Белово за 2021 година.Изтегли
Решение № 375-28.04.2022Отчет за финансовото състояние за първо тримесечие на 2022 г. на общинско дружество „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО 2020“Изтегли
Решение № 374-28.04.2022Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.Изтегли
Решение № 373-28.04.2022Промяна характера на собствеността на имот, общинска собственост.Изтегли
Решение № 372-28.04.2022ПУП-ПРЗ на УПИ II – 1008 в кв. 63 по плана на гр. Белово, участващ в ПИ с идентификатор 03592.502.1008 по КККР на гр. Белово, община Белово, област ПазарджикИзтегли
Решение № 371-28.04.2022Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в община Белово.Изтегли
Решение № 370-28.04.2022Приемане на бюджета за 2022 година на община Белово.Изтегли
Решение № 369-28.04.2022Приложение по чл. 130 от Закона за публичните финанси.Изтегли
Решение № 368-28.04.2022Определяне на представител на община Белово в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за редовното, присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. ПазарджикИзтегли
Решение № 367-25.03.2022Продажба на имот, частна общинска собственост, УПИ XI, находящ се в с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 40 по ПУП на с. АканджиевоИзтегли
Решение № 366-25.03.2022Продажба на имот, частна общинска собственост, УПИ XIII, находящ се в с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 40 по ПУП на с. АканджиевоИзтегли
Решение № 365-25.03.2022Продажба на имот, частна общинска собственост, УПИ XII, находящ се в с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 40 по ПУП на с. АканджиевоИзтегли
Решение № 364-25.03.2022Заявление, е вх. № АО – 2095/23.12.2021 г. от Вихър Владимиров Пенков за закупуване на част от имот публична общинска собственост, който е УПИ 1-16 „за озеленяване, ТП, инфраструктура и тематични атракции“, кв. 11, курорт ЧаираИзтегли
Решение № 363-25.03.2022Заявление, с вх. № УТ — 123/25.01.2022 г. от Силвия Руменова Павлова за допускане за изработване ЧИ ПУП-ПРЗ за УПИ I -2,3 и УПИ Н-2,3 в кв. 1, е. АканджиевоИзтегли
Решение № 362-25.03.2022Удължаване срока на ДБФПВС05М90Р001-6.002-0021-С01, Проект „Патронажна грижа + в община Белово“ с 6 месеца, чрез сключване на допълнително споразумение с УО на ОП РЧРИзтегли
Решение № 361-25.03.2022План за действие по изпълнението на общинската Стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2023 г.Изтегли
Решение № 360-25.03.2022Отчет на Кмета на Общината за изпълнение на актовете на Общински съвет – Белово за второто полугодие на 2021 г.Изтегли
Решение № 359-25.03.2022Отчет за дейността на спортните клубове на територията на община Белово, финансирани от общинския бюджет за 2021 г.Изтегли
Решение № 358-25.03.2022Отчет за 2021 г. на общинска Програма за закрила на детето и общинска Програма за закрила на детето за 2022 г.Изтегли
Решение № 357-25.03.2022Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – с. Дъбравите, община Белово за 2021 г.Изтегли
Решение № 356-25.03.2022Доклад – анализ за дейността на Основно училище „Отец Паисий,, – с. Мененкьово, община Белово през учебната 2020/ 2021 г.Изтегли
Решение № 355-25.03.2022Информация за дейността на Средно училище „ Александър Иванов – Чапай“ — гр. Белово за учебната 2021/2022 година.Изтегли
Решение № 354-25.03.2022Отчет – анализ за работата и взаимодействието на Участък – Белово при Районно управление – гр. Септември с Общинска администрация – гр. Белово за 2021 г.Изтегли
Решение № 353-25.03.2022Информация от Директора на ТП „ Държавно горско стопанство – Белово“ – гр. Белово, относно предоставяне на дърва за огрев на правоимащите лица на територията на община Белово в териториалния обхват на ТП ДГС Белово.Изтегли
Решение № 352-25.03.2022Доклад за извършена дейност на Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Белово, Септември и Велинград“ за 2021 г.Изтегли
Решение № 351-04.03.2022Създаване на Временна комисия за проверка на финансовото състояние на общинските дружества.Изтегли
Решение № 350-04.03.2022Предложение от общинския съветник Иван Кехайов, е вх. № ОбС – 731/04.03.2022 г., относно изменение и допълнение на Решение № 260/25.06.2021 г., прието на заседание на общински съвет – Белово, проведено на 25.06.2021 г., с Протокол № 29 от 25.06.2021 г., относно поемане на дългосрочен общински дълг под формата на банков кредит.Изтегли
Решение № 349-04.03.2022Предложение от група общински съветници, с вх. № ОбС – 729/02.03.2022 г., относно освобождаване на управителя на общинско дружество „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО 2020“ ЕООД с ЕИК 206058980 и избор на нов управител.Изтегли
Решение № 348-04.03.2022Предложение от група общински съветници, с вх. № ОбС- 728/ 02.03.2022 г., относно освобождаване на съвет на директорите на общинското акционерно дружество „ БЕЛОВО 2014“ ЕАД с ЕИК 203111417 и избор на нов съвет на директорите.Изтегли
Решение № 347-18.02.2022Задължаване на Кмета на община Белово да предостави отчет във връзка с изпълнение на РЕШЕНИЕ № 260/25.06.2021 г., прието на заседание на Общински съвет — Белово, проведено на 25.06.2021 г., с Протокол № 29от 25.06.2021 г.Изтегли
Решение № 346-18.02.2022Определяне на представител на община Белово в Асоциацията по ВИК, както и неговите позиции и мандат за извънредното, присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик.Изтегли
Решение № 345-18.02.2022Кандидатстване на Община Белово с проектно предложение „Закупуване на съоръжение за представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Белово“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград — Мярка – 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.Изтегли
Решение № 344-18.02.2022Кандидатстване на Община Белово с проектно предложение „Архитектурно осветление на паметника на Крум Велков и прилежаща туристическа инфраструктура“ по процедура за подбор на проектни предложения -№ BG06RDNP001 -19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград — Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г, от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.Изтегли
Решение № 343-18.02.2022Кмета на община Белово да подпише Запис на заповед за искане за авансово плащане за проект изпълняван по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, Договор № BG16M10P002-2.009-0029- С01, „Изпълнение на демонстрационен проект насочен към предотвратяване образуването на битови отпадъци на територията на община Белово“, па Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., подписан между Министерство на околната среда и Община Белово.Изтегли
Решение № 342-18.02.2022 Разрешение за изработване на ПУП — ПП [Парцеларен план] в границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура -укрепителни и отводнителни мероприятия за „Укрепване на свлачища № PAZ 04.14163-01, № PAZ, 04.14163-02, № PAZ 04.14163-03, в кв. 25, кв.26, кв. 27 и кв. 28, с. Габровица. изработен в съответствие е извършените инженерно-геоложкото и хидрогеоложко проучване и проекто – проучвателни дейности, при спазване на чл. 103, ал. 6 от ЗУТ и чл. 125,ал.2 от ЗУТ.Изтегли
Решение № 341-18.02.2022 Частично изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ I- 23, УПИ II-23, УПИ Ш-23, УПИ 1V-23 и УПИ V-23 в кв.З, с. Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик.Изтегли
Решение № 340-18.02.2022 ЧИ ПУП-ПРЗ за УПИ I-487 „Производствени складове и дейности* в кв.36 по плана на с. Момина клисура, общ. Белово, обл. ПазарджикИзтегли
Решение № 339-18.02.2022 ЧИ ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 03592.503.257 по KKKP на rp. Белово, за който са отредени УПИ II-257, УПИ III-257, УПИ XП-257 и УПИ ШІІ- XШ в кв.108, по регулационен план на гр. БеловоИзтегли
Решение № 338-18.02.2022 ПУП-ПРЗ за УПИ I -77 „за промишлено производство, складове, офиси и фотоволтаичен парк“ в ПИ с идентификатор 00165 2.77 по KKKP на с. Аканджиево, община Белово.Изтегли
Решение № 337-18.02.2022 Отчет за дейността на МКБППМН — Белово за 2021 г. и приемане на План за работа на МКБППМН — Белово за 2022Изтегли
Решение № 336-18.02.2022 Определяне на директора на ДГ „Щурче“ — град Белово за второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити
Изтегли
Решение № 335-18.02.2022 Определяне на директорите на училищата на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредитиИзтегли
Решение № 334-18.02.2022 Отчет за дейността на Общински съвет — Белово и дейността на Постоянните комисии към Общински съвет — Белово за в второто полугодие на 2021 г.Изтегли
Решение № 333-18.02.2022 Прилагане на План за заседаннята на Общи нски съвет — Белово за 2022 годинаИзтегли
Решение № 332-18.02.2022 ПУП-ПП „Нов временен MKTП 630kVA, 20/0.4kV и кабелни линии CpH 20kV за временно ел. захранване“Изтегли
Решение № 331-18.02.2022 Прието на заседание на Общински съвет — Белово, проведено на 18.02.2022 г., с Протокол № 40 от 18.02.2022 г.Изтегли
Решение № 330-26.01.2022 Определяне на представител на община Белово в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредното заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване н канализационни услуги“ ЕООД, rp. ПазарджикИзтегли
Решение № 329-26.01.2022 Сключване на анекс към Договор за кредит N°. 1081/27.06.2019 г. на община Белово с „Фонд Флаг“ ЕАД, за удължаване срока за погасяванеИзтегли