Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Решения 2022 г.

РЕШЕНИЕ №ОТНОСНОФАЙЛОВЕ
Решение №   469-21.12.2022Поемане на краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Изпълнение на демонстрационен проект насочен към предотвратяване образуването на битови отпадъци на територията на община Белово, BG16M10P002-2.009-0029-C01, АДБФП № Д-34-5/07.02.2022 г.“Изтегли
Решение №   469-21.12.2022Приемане на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за 2021-2028 г.Изтегли
Решение №   468-21.12.2022Упълномощаване на кмета на община Белово да подпише Анекс към Договор за кредит №1274/30.09.2021 г., с който се удължава срока за погасяване с 10 /десет/ месеца с възможност за предсрочно погасяване на дължимата сума от 150 000 лева /главница и лихвиИзтегли
Решение №   467-21.12.2022Закупуване и предоставяне на лек автомобил с висока проходимост за участък Белово към РУ на МВР гр. Септември.Изтегли
Решение №   466-21.12.2022Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община БеловоИзтегли
Решение №   465-21.12.2022Кандидатстване на община Белово по Процедура BG05SFPR002-2.002
– Укрепване на общинския капацитет, Програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2021 – 2027, Проект “ Укрепване на общинския капацитет в община Белово“
Изтегли
Решение №   464-24.11.2022Определяне на представител на община Белово в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредното заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. ПазарджикИзтегли
Решение №   463-24.11.2022Кандидатстване на община Белово по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 година, с Проект „Топъл обяд в община Белово“.Изтегли
Решение №   462-24.11.2022Кандидатстване на Исторически музей – Белово с проектно предложение „Да съхраним паметта за историческото минало на с. Дъбравите, чрез издаване на книга с работно заглавие „Духовна култура и фолклор на с. Дъбравите“ с автор Ал. Паничаров“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.503, „МИГ Белово, Септември, Велинград“ – мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,

Изтегли
Решение №   461-24.11.2022Кандидатстване на Исторически музей — Белово с проектно предложение
„Да съхраним паметта за историческото минало на с. Сестримо, чрез издаване на книга с работно заглавие „Сборник Сестримо“, с автор о.з. ген.Н. Янакиев, Г. Янакиев и И. Батаклиев“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.503, „МИГ Белово, Септември, Велинград“ – мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансиран-, от ПРСР 2014-2020 г. от стратегии за „Водено от общностите местно развитие“ на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли
Решение №   460-24.11.2022Продажба на имот, частна общинска собственост в село Сестримо, община Белово, област ПазарджикИзтегли
Решение №   459-24.11.2022Издаване на запие на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие’’, обезпечаващ авансово плащане за 2023 г. по Договор № РД – 189 от 29.11.2016 г., подмярка 19.2, „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. сключен между СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград”, седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. „Орфей” № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896 и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г„ Управляващия орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020г., и Управляващия орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020г.Изтегли
Решение №   458-24.11.2022Информация за опазване и популяризиране на паметници и паметни плочи на територията на община Белово.Изтегли
Решение №   457-24.11.2022Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Белово и ОбщинатаИзтегли
Решение №   456-28.10.2022Приемане на  ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОВО за периода 2021 – 2027 г.Изтегли
Решение №   455-28.10.2022Финансов отчет за третото тримесечие на 2022 г. на „Общински имоти – Белово’’ ЕООДИзтегли
Решение №   454-28.10.2022Финансов отчет за третото тримесечие на 2022 г. на ,,Зелено строителство 2020’’ЕООДИзтегли
Решение №   453-28.10.2022Промяна в характера на собствеността на имоти публична общинска собственост в частна общинска собственост.Изтегли
Решение №   452-28.10.2022Кандидатстване на община Белово с проектно предложение  „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в община Белово“ пред Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по обявената Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.Изтегли
Решение №   451-28.10.2022Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Белово през 2023 г.Изтегли
Решение №   450-28.10.2022Приемане на общински културен календар за 2023 г.Изтегли
Решение №   449-28.10.2022Кандидатстване на община Белово по Процедура BG05SFPR002-2.001 – Грижа в дома, Програма “Развитие на човешките ресурси“2021-2027, Проект „ Грижа в дома в община Белово“.Изтегли
Решение №   448-28.10.2022Прекратяване на съсобственост в ПИ 15802.504.226 по КККР на с. Голямо Белово.Изтегли
Решение №   447-28.10.2022Относно искане пред Министерство на финансите за отпускане еднократно на нов безлихвения заем от Централния бюджет за рефинансиране на заем в размер на 957 400лв., на основание чл. 103, ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ).Изтегли
Решение №   446-28.10.2022Относно искане пред Министерство на финансите за отпускане еднократно на нов безлихвения заем от Централния бюджет за рефинансиране на заем в размер на 957 400лв., на основание чл. 103, ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ).Изтегли
Решение №   445-28.10.2022Намаляване на размера на общото трудово възнаграждение на Кмета на община БеловоИзтегли
Решение №    444-28.10.2022 Осъществяване на контрол при определяне на критериите за участие в обществени поръчки.Изтегли
Решение № 443-05.10.2022Община Белово да кандидатства по Операция BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд“,Програма  за храни  и  основно материално подпомагане 2021 – 2027 година, с  Проект „Топъл обяд в община Белово“.Изтегли
Решение № 442-05.10.2022Актуализация на Постоянните комисии по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ и „Бюджет, финанси и икономическо развитие“ към Общински съвет – Белово.Изтегли
Решение № 441-05.10.2022Определяне на възнаграждението на председателя на Общински съвет на община Белово.Изтегли
Решение № 440-30.09.2022Процедура за удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Белово и Общината“ на академик Дамян Дамянов.Изтегли
Решение № 439-30.09.2022Издаване запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.002-0014-C01 за Консултантски услуги: за разработка на проектно предложение; за управление на одобрен проект; за разходи за авторски надзор; за разходи за строителен надзор по Проект BG06RDNP001-7.002-0014 с наименование „Обновяване на СУ „Чапай“…град Белово“ по подмярка 7.002- „Училище“ по процедурата за подбор на ПП по подмярка „Инвестиции в създаването и подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., сключен между Община Белово и ДФ „Земеделие”.Изтегли
Решение № 438-30.09.2022Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.002-0014-C01 за „Доставка и монтаж на спортно оборудване за външно игрище“ по Проект BG06RDNP001-7.002-0014 с наименование „Обновяване на СУ „Чапай“…град Белово“ по подмярка 7.002- „Училище“ по процедурата за подбор на ПП по подмярка „Инвестиции в създаването и подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., сключен между Община Белово и ДФ „Земеделие”.Изтегли
Решение № 437-30.09.2022Издаване на запис на заповед от община Белово  в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор за избор на изпълнител за извършване на СМР за целите на проект„OБНОВЯВАНЕ НА СУ „ЧАПАЙ“ГРАД БЕЛОВО“  във връзка с изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.002-0014-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001- 7.002-УЧИЛИЩЕ – „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по §10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование,,,  сключен между Община Белово и ДФ „Земеделие”.Изтегли
Решение № 436-30.09.2022Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор „Ремонт на тротоарни настилки по бул. ,,Освобождение,, с достъпна среда, град Белово, община Белово, област Пазарджик“, финансиран по АДБФП № BG06RDNP001-19.124-0005-C01 за представяне на БФП по ПРСР за периода 2014-2020г. , съфинансирана от ЕЗФ за РСР по подмярка 19.2. ,,Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР,,  на мярка 19 ,,ВОМР,,, сключен между Община Белово и ДФ „Земеделие”.Изтегли
Решение № 435-30.09.2022Приемане на информация за сметосъбиране, сметоизвозване и съхранение на битови отпадъци на територията на Община Белово. Изтегли
Решение № 434-30.09.2022Информация за състоянието в образователната система и осигуреността с медицински специалистиИзтегли
Решение № 433-30.09.2022Поемане на краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: ,,Изпълнение на демонстрационен проект насочен към предотвратяване образуването на битови отпадъци на територията на община Белово“, BG16M1OP002-2.009-0029-C01, АДБФП № Д-34-5/07.02.2022 г.Изтегли
Решение № 432-30.09.2022ПУП-ПРЗ частично изменение на Х-1665 „за комплексно жилищно строителство и базар“ в кв.60 по плана на гр. Белово, обл. Пазарджик, съставляваш ПИ с идентификатор 03592.502.1665 по КККР на гр. Белово.Изтегли
Решение № 431-30.09.2022Оптична кабелна линия за предоставяне на данни, оптични свързаности между населените места и телекомуникационни услуги, преминаващи през землището на гр. Белово.Изтегли
Решение № 430-30.09.2022Кандидатстване на община Белово с проектно предложение  „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Белово, община Белово“ пред Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по обявената Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.Изтегли
Решение № 429-30.09.2022Процедура по проектиране  „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Белово, община Белово“ пред Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по обявената Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.Изтегли
Решение № 428-30.09.2022Задължителна предучилищна възраст от община Белово до ДГ „Щурче” гр. Белово от за учебната 2021/2022 гИзтегли
Решение № 427-30.09.2022Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, гр. Ветрен, и населените места от община Белово, в т.ч. и кв. Малко Белово до СУ „Александър Иванов – Чапай“ за учебната 2022/2023 г.Изтегли
Решение № 426-30.09.2022Формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2022/2023 г.Изтегли
Решение № 425-30.09.2022Формиране на самостоятелни паралелки в СУ „Александър Иванов – Чапай” – гр. Белово за учебната 2022/2023 година.Изтегли
Решение № 424-30.09.2022Информация за текущото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на община Белово към 30.06.2022 г.Изтегли
Решение № 423-30.09.2022Приемане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския Съюз и на сметките за чужди средства на община Белово за 2021г. и отчета на дълга на община Белово към 31.12.2021г.Изтегли
Решение № 422-30.09.2022Кандидатстване на Община Белово с проектно предложение „Закупуване на съоръжение за представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Белово“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, ВелинградИзтегли
Решение № 421-30.09.2022Кандидатстване на Община Белово с проектно предложение „Поливна система на стадион Белово“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.Изтегли
Решение № 420-30.09.2022Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПР за образуване на УПИ I-208, за сметка на УПИ I-208 и УПИ XV-208, като регулацията минава по имотните граници на ПИ с пл.№208, кв.41 по плана на с. Момина Клисура във връзка с постъпило заявление от Анна Милошева Илиева.Изтегли
Решение № 419-30.09.2022Отчет за дейността на Общинския съвет – Белово и дейността на Постоянни комисии към Общински съвет – Белово за първо полугодие на 2022 г.Изтегли
Решение № 418-30.09.2022Информация за състоянието на детските площадки и места за отдих в община Белово.Изтегли
Решение № 417-30.09.2022Годишен финансов отчет за 2021 г. и финансов отчет за второ тримесечие на 2022 г. на общинско дружество „ОБЩИНСКИ ИМОТИ БЕЛОВО“ ЕООД.Изтегли
Решение № 416-30.09.2022Годишен финансов отчет за 2021 г. и финансов отчет за второ тримесечие на 2022 г. на общинско дружество „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО 2020“ ЕООДИзтегли
Решение № 415-30.09.2022дължаване срока на Договор № BG05M9OP001-6.004-0009-C01, Проект „Патронажна грижа + в община Белово“ с 6 месеца, чрез склюючване на допълнително споразумение с УО на ОП РЧР.Изтегли
Решение № 414-30.09.2022Отчет на Кмета на Общината за изпълнение на актовете на ОбС – Белово за първо полугодие на 2022 г.Изтегли
Решение № 413-30.09.2022Приемане на План за действие на община Белово за периода 2022-2023 г. за изпълнение на Стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г. в област Пазарджик.Изтегли
Решение № 412-30.09.2022ЧИ на ПИ с идентификатор 03592.503.415 и 03592.503.9578 – УПИ I и УПИ II в кв. 78, УПИ I и УПИ III в кв. 122, УПИ I и УПИ II в кв. 117, УПИ I и УПИ II в кв.120, гр. Белово.Изтегли
Решение № 411-30.09.2022ПУП-ПРЗ за УПИ IX-1558, УПИ IX-946 „военен санаториум“ и УПИ „за озеленяване“ в кв. 56 по плана на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, участващ в ПИ с идентификатор 03592.502.1558 и ПИ с идентификатор 03592.502.946 по КККР на гр. Белово.Изтегли
Решение № 410-30.09.2022Сключване на Анекс към Договор за кредит № 1274/30.09.2021 г. с „Фонд Флаг“ ЕАД.Изтегли
Решение № 409-30.09.2022Одобряване на ПУП-ПП за обект: “Определяне сервитутна зона за укрепване на свлачище №PAZ 04.14163-01, №PAZ 04.14163-02, №PAZ 04.14163-03 в кв.25, кв.26, кв.27 и кв. 28, с. ГабровицаИзтегли
Решение № 408-30.09.2022Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за образуване на нов УПИ III-62, кв.6 по плана на с. Аканджиево, общ. Белово „за фотоволтаична централа“.Изтегли
Решение № 407-30.09.2022Приемане на Програмата за 2022 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019-2023 г.Изтегли
Решение № 406-30.09.2022Кандидатстване на община Белово с проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на улица Алеко Константинов в гр. Белово, община Белово, област Пазарджик“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, ВелинградИзтегли
Решение № 405-30.09.2022Отчет по Плана за действие по изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2021 г.Изтегли
Решение № 404-30.09.2022Приемане на Наредба за реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Белово.Изтегли
Решение № 403-30.09.2022Прекратяване на съсобственост в УПИ XV-40, кв. 6 по ПУП на курорт Чаира, с. Сестримо, общ. БеловоИзтегли
Решение № 402-30.09.2022Сключване на споразумение с „Българска банка за развитие“ ЕАД и сключване на нотариален акт за договорна ипотека.Изтегли
Решение № 401-30.09.2022Заявление от Дафинка Иванова Андрова с молба за бъде преразгледана докладна-записка, постъпила в Общински съвет – Белово с вх. № ОбС – 882/18.05.2022 г., във връзка с ПУП-ПР за частично изменение на плана за регулация за УПИ XII – 35, кв. 6 по регулационен план на с. Голямо Белово, общ. Белово, участващ в ПИ с идентификатор 15802.504.35 по КККР на с. Голямо Белово.Изтегли
Решение № 400-30.09.2022Предложение за промяна в характера на собствеността на имот, общинска собственост, от публична общинска в частна общинска, във връзка с инвестиционно намерение на „ХЕК СОЛАР“ ЕООД.Изтегли
Решение № 399-30.09.2022Предложение за безвъзмездно придобиване на право на собственост на реална част от имот 03592.503.1677 с проектен идентификатор 03592.503.1701, във връзка с инвестиционно намерение на „ХЕК СОЛАР“ ЕООД.Изтегли
Решение № 398-30.09.2022Избор на Председател на Общински съвет – Белово за мандат 2019-2023 г.Изтегли
Решение № 397-30.09.2022Избор на комисия по избора на Председател на Общински съвет – Белово за мандат 2019-2023 г.Изтегли
Решение № 396-30.09.2022Отмяна на решение за избор на комисия по избора на Председател на Общински съвет – Белово за мандат 2019-2023 г.Изтегли
Решение № 395-30.09.2022Избор на комисия по избора на Председател на Общински съвет – Белово за мандат 2019-2023 г.Изтегли
Решение № 394-30.09.2022Избор на комисия по избора на Председател на Общински съвет – Белово за мандат 2019-2023 г.Изтегли
Решение № 393-30.09.2022Избор на протоколчик на заседанието на Общински съвет – Белово.Изтегли
Решение № 392-24.06.2022„Инвестиционно предложение от „ ЕКО-ХИДРО-90“ ООД, за изграждане на кариера за „Добив на скални материали от находище „Чешмата“ в землището на е. Дъбравите, община Белово, област ПазарджикИзтегли
Решение № 391-27.05.2022Информация за състоянието и тенденциите в образователната система.Изтегли
Решение № 390-27.05.2022Информация за дейността на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Септември на територията па община Белово за 2021 г.Изтегли
Решение № 389-27.05.2022Информация за дейността на Дирекция „Социално подпомагане“ – Септември на територията на община Белово за 2021 г.Изтегли
Решение № 388-27.05.2022Докладна записка от Кмета на община Белово, във връзка с постъпило предложение от Людмил Габерски.Изтегли
Решение № 387-27.05.2022Одобряване на ПУП-ПП „Нов временен МКТП 630kVA, 20/0,4kV и кабелни линии СрН 20kV за временно ел. захранване.Изтегли
Решение № 386-27.05.2022Предоставяне имоти, общинска собственост, за безвъзмездно ползване и управление от „ВиК услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик.Изтегли
Решение № 385-20.05.2022Определяне на обекти от първостепенно значение за община Белово.Изтегли
Решение № 384-20.05.2022Предоставяне под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд /ОПФ/ за стопанската 2022-2023 година и/или под аренда с минимален срок от 5 годиниИзтегли
Решение № 383-20.05.2022Връщане за ново обсъждане на Решение № 370 от 28.04.2022 г., прието с Протокол № 43 от 28.04.2022 г.Изтегли
Решение № 382-20.05.2022Определяне на представител на община Белово в Областна комисия за изработване на областна здравна карта.Изтегли
Решение № 381-28.04.2022Предоставяне на безвъзмездно право на поставяне на терминално устройство ATM/Банкомат на „ИНВЕСТБАНК“ АДИзтегли
Решение № 380-28.04.2022Годишни отчетни доклади за дейността на Народните читалища на територията на община Белово за 2021 г.Изтегли
Решение № 379-28.04.2022Доклад за дейността на Детска градина – с. Сестримо, община Белово за учебната 2021/2022 г.Изтегли
Решение № 378-28.04.2022Информация за дейността на Детска градина „Щурче“, гр. Белово за учебната 2021/2022 г.Изтегли
Решение № 377-28.04.2022Годишен отчет за 2021 г. на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ – гр. Белово.Изтегли
Решение № 376-28.04.2022Доклад за дейността на Бюджетна дейност „Домашен социален патронаж“ – община Белово за 2021 година.Изтегли
Решение № 375-28.04.2022Отчет за финансовото състояние за първо тримесечие на 2022 г. на общинско дружество „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО 2020“Изтегли
Решение № 374-28.04.2022Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.Изтегли
Решение № 373-28.04.2022Промяна характера на собствеността на имот, общинска собственост.Изтегли
Решение № 372-28.04.2022ПУП-ПРЗ на УПИ II – 1008 в кв. 63 по плана на гр. Белово, участващ в ПИ с идентификатор 03592.502.1008 по КККР на гр. Белово, община Белово, област ПазарджикИзтегли
Решение № 371-28.04.2022Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в община Белово.Изтегли
Решение № 370-28.04.2022Приемане на бюджета за 2022 година на община Белово.Изтегли
Решение № 369-28.04.2022Приложение по чл. 130 от Закона за публичните финанси.Изтегли
Решение № 368-28.04.2022Определяне на представител на община Белово в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за редовното, присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. ПазарджикИзтегли
Решение № 367-25.03.2022Продажба на имот, частна общинска собственост, УПИ XI, находящ се в с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 40 по ПУП на с. АканджиевоИзтегли
Решение № 366-25.03.2022Продажба на имот, частна общинска собственост, УПИ XIII, находящ се в с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 40 по ПУП на с. АканджиевоИзтегли
Решение № 365-25.03.2022Продажба на имот, частна общинска собственост, УПИ XII, находящ се в с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 40 по ПУП на с. АканджиевоИзтегли
Решение № 364-25.03.2022Заявление, е вх. № АО – 2095/23.12.2021 г. от Вихър Владимиров Пенков за закупуване на част от имот публична общинска собственост, който е УПИ 1-16 „за озеленяване, ТП, инфраструктура и тематични атракции“, кв. 11, курорт ЧаираИзтегли
Решение № 363-25.03.2022Заявление, с вх. № УТ — 123/25.01.2022 г. от Силвия Руменова Павлова за допускане за изработване ЧИ ПУП-ПРЗ за УПИ I -2,3 и УПИ Н-2,3 в кв. 1, е. АканджиевоИзтегли
Решение № 362-25.03.2022Удължаване срока на ДБФПВС05М90Р001-6.002-0021-С01, Проект „Патронажна грижа + в община Белово“ с 6 месеца, чрез сключване на допълнително споразумение с УО на ОП РЧРИзтегли
Решение № 361-25.03.2022План за действие по изпълнението на общинската Стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2023 г.Изтегли
Решение № 360-25.03.2022Отчет на Кмета на Общината за изпълнение на актовете на Общински съвет – Белово за второто полугодие на 2021 г.Изтегли
Решение № 359-25.03.2022Отчет за дейността на спортните клубове на територията на община Белово, финансирани от общинския бюджет за 2021 г.Изтегли
Решение № 358-25.03.2022Отчет за 2021 г. на общинска Програма за закрила на детето и общинска Програма за закрила на детето за 2022 г.Изтегли
Решение № 357-25.03.2022Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – с. Дъбравите, община Белово за 2021 г.Изтегли
Решение № 356-25.03.2022Доклад – анализ за дейността на Основно училище „Отец Паисий,, – с. Мененкьово, община Белово през учебната 2020/ 2021 г.Изтегли
Решение № 355-25.03.2022Информация за дейността на Средно училище „ Александър Иванов – Чапай“ — гр. Белово за учебната 2021/2022 година.Изтегли
Решение № 354-25.03.2022Отчет – анализ за работата и взаимодействието на Участък – Белово при Районно управление – гр. Септември с Общинска администрация – гр. Белово за 2021 г.Изтегли
Решение № 353-25.03.2022Информация от Директора на ТП „ Държавно горско стопанство – Белово“ – гр. Белово, относно предоставяне на дърва за огрев на правоимащите лица на територията на община Белово в териториалния обхват на ТП ДГС Белово.Изтегли
Решение № 352-25.03.2022Доклад за извършена дейност на Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Белово, Септември и Велинград“ за 2021 г.Изтегли
Решение № 351-04.03.2022Създаване на Временна комисия за проверка на финансовото състояние на общинските дружества.Изтегли
Решение № 350-04.03.2022Предложение от общинския съветник Иван Кехайов, е вх. № ОбС – 731/04.03.2022 г., относно изменение и допълнение на Решение № 260/25.06.2021 г., прието на заседание на общински съвет – Белово, проведено на 25.06.2021 г., с Протокол № 29 от 25.06.2021 г., относно поемане на дългосрочен общински дълг под формата на банков кредит.Изтегли
Решение № 349-04.03.2022Предложение от група общински съветници, с вх. № ОбС – 729/02.03.2022 г., относно освобождаване на управителя на общинско дружество „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО 2020“ ЕООД с ЕИК 206058980 и избор на нов управител.Изтегли
Решение № 348-04.03.2022Предложение от група общински съветници, с вх. № ОбС- 728/ 02.03.2022 г., относно освобождаване на съвет на директорите на общинското акционерно дружество „ БЕЛОВО 2014“ ЕАД с ЕИК 203111417 и избор на нов съвет на директорите.Изтегли
Решение № 347-18.02.2022Задължаване на Кмета на община Белово да предостави отчет във връзка с изпълнение на РЕШЕНИЕ № 260/25.06.2021 г., прието на заседание на Общински съвет — Белово, проведено на 25.06.2021 г., с Протокол № 29от 25.06.2021 г.Изтегли
Решение № 346-18.02.2022Определяне на представител на община Белово в Асоциацията по ВИК, както и неговите позиции и мандат за извънредното, присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик.Изтегли
Решение № 345-18.02.2022Кандидатстване на Община Белово с проектно предложение „Закупуване на съоръжение за представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Белово“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград — Мярка – 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.Изтегли
Решение № 344-18.02.2022Кандидатстване на Община Белово с проектно предложение „Архитектурно осветление на паметника на Крум Велков и прилежаща туристическа инфраструктура“ по процедура за подбор на проектни предложения -№ BG06RDNP001 -19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград — Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г, от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.Изтегли
Решение № 343-18.02.2022Кмета на община Белово да подпише Запис на заповед за искане за авансово плащане за проект изпълняван по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, Договор № BG16M10P002-2.009-0029- С01, „Изпълнение на демонстрационен проект насочен към предотвратяване образуването на битови отпадъци на територията на община Белово“, па Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., подписан между Министерство на околната среда и Община Белово.Изтегли
Решение № 342-18.02.2022 Разрешение за изработване на ПУП — ПП [Парцеларен план] в границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура -укрепителни и отводнителни мероприятия за „Укрепване на свлачища № PAZ 04.14163-01, № PAZ, 04.14163-02, № PAZ 04.14163-03, в кв. 25, кв.26, кв. 27 и кв. 28, с. Габровица. изработен в съответствие е извършените инженерно-геоложкото и хидрогеоложко проучване и проекто – проучвателни дейности, при спазване на чл. 103, ал. 6 от ЗУТ и чл. 125,ал.2 от ЗУТ.Изтегли
Решение № 341-18.02.2022 Частично изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ I- 23, УПИ II-23, УПИ Ш-23, УПИ 1V-23 и УПИ V-23 в кв.З, с. Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик.Изтегли
Решение № 340-18.02.2022 ЧИ ПУП-ПРЗ за УПИ I-487 „Производствени складове и дейности* в кв.36 по плана на с. Момина клисура, общ. Белово, обл. ПазарджикИзтегли
Решение № 339-18.02.2022 ЧИ ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 03592.503.257 по KKKP на rp. Белово, за който са отредени УПИ II-257, УПИ III-257, УПИ XП-257 и УПИ ШІІ- XШ в кв.108, по регулационен план на гр. БеловоИзтегли
Решение № 338-18.02.2022 ПУП-ПРЗ за УПИ I -77 „за промишлено производство, складове, офиси и фотоволтаичен парк“ в ПИ с идентификатор 00165 2.77 по KKKP на с. Аканджиево, община Белово.Изтегли
Решение № 337-18.02.2022 Отчет за дейността на МКБППМН — Белово за 2021 г. и приемане на План за работа на МКБППМН — Белово за 2022Изтегли
Решение № 336-18.02.2022 Определяне на директора на ДГ „Щурче“ — град Белово за второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити
Изтегли
Решение № 335-18.02.2022 Определяне на директорите на училищата на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредитиИзтегли
Решение № 334-18.02.2022 Отчет за дейността на Общински съвет — Белово и дейността на Постоянните комисии към Общински съвет — Белово за в второто полугодие на 2021 г.Изтегли
Решение № 333-18.02.2022 Прилагане на План за заседаннята на Общи нски съвет — Белово за 2022 годинаИзтегли
Решение № 332-18.02.2022 ПУП-ПП „Нов временен MKTП 630kVA, 20/0.4kV и кабелни линии CpH 20kV за временно ел. захранване“Изтегли
Решение № 331-18.02.2022 Прието на заседание на Общински съвет — Белово, проведено на 18.02.2022 г., с Протокол № 40 от 18.02.2022 г.Изтегли
Решение № 330-26.01.2022 Определяне на представител на община Белово в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредното заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване н канализационни услуги“ ЕООД, rp. ПазарджикИзтегли
Решение № 329-26.01.2022 Сключване на анекс към Договор за кредит N°. 1081/27.06.2019 г. на община Белово с „Фонд Флаг“ ЕАД, за удължаване срока за погасяванеИзтегли