Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съгласно чл. 62a, ал. (1) и (2) и чл. 75 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Яденица, представляваща ПИ с идентификатор 03592.2.998 и ПИ с идентификатор 03592.2.1003, с начин на трайно ползване (НТП) – ,,водно течение, река”, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик,…………

https://www.livechatalternative.com/