Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

Съгласно разпоредбите на чл. 37и от ЗСПЗЗ  до 10.03.2020г./вкл./Община Белово обябвява Прием на заявления  за предоставяне на пасища и мери от общински поземлен фонд.

            Заявлението за предоставяне е по образец, одобрен със Заповед № РД 46-90 от 26.02.2016 год. на Минисъра на земеделието и храните и същото може да получите и подадете в Деловодството на Общината в рамките на работното време от 8.30 ч. до 17.00 ч.

            Към заявлението задължително се прилагат:

1.      Документ за самоличност на физическите лица за проверка при подаване на заявлението;

2.      Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгл. чл. 23 от Закона за търговския регистър;

3.      Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

4.      Декларация за липса на задължения

 

Документи:

Пасища Аканджиево – Изтегли
Пасища Белово – Изтегли
Пасища Дъбравите – Изтегли
Пасища Габровица – Изтегли
Пасища Мененкьово – Изтегли
Пасища Момина Клисура – Изтегли
Пасища Сестримо – Изтегли
Заявление – Изтегли
Приложение 1 – Изтегли
Приложение 2 – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/