Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение, съгласно чл. 62a, ал. 2 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от подводни води, чрез нови – водовземни съоръжения- 1 бр. тръбен кладенец ТК, предвиден да се изгради на територията на ПИ с идентификатор 03592.502.1656 по КККР на град Белово, община Белово, област Пазарджик, с цел на водовземане – ,, Водоснабдяване за други цели“.