Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

СЪОБЩЕНИЕ

На  09.10.2023 год община Белово е подписала Договор № BG06RDNP001-19.659-0008-C01

1. Основни данни

Оперативна програма Програма за развитие на селските райони

Приоритетни оси  Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)

Наименование на процедураМИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Код на процедура BG06RDNP001-19.659

Наименование на проекта/информацията

„Поливна система за стадион Белово“

Срок на изпълнение, месеци – 24

Кратко описание на проекта/информацията

Проектното предложение има за цел инвестиция в изграждане на поливна система на стадион Белово.

Стадион Белово е частна общинска собственост и се използва за спортни дейности от спортните клубове и жителите на община Белово. Стадионът е изцяло от естествена трева, напояването на което е най-важният елемент в качеството на спортното съоръжение. За изграждането на напоителната система ще бъде закупена и монтирана напорна помпа с честотно управление, ще се изгради хидрофорна уредба, автоматика за пълнене през Вик, както и необходимите специализирани матариали, тръби, фитинги и ел. материали.

Цел/и на проекта/информацията

Основна цел на проектното предложение е подобряване на спортната инфраструктурата на територията на община Белово с цел повишаване качеството на живот на местното население, уязвимите групи и малцинствата.

Интервенцията по проекта е обект на голяма обществена значимост за територията, тъй като това е единственият стадион за град Белово. На стадиона тренират децата футболисти от ДЮШ „Марица Белово“, който са разделени на четири групи – малки до 7 години, средни от 7 до 15 години, група за момичета и големи над 15 години. Новост в спортната дейност на града е женския футбол, като част от момичетата, трениращи в групата са почетни играчи на големи отбори от областни градове като Пазарджик и Пловдив.

На стадиона тренират и футболисти ветерани, както се провеждат и тренировки на открито на волейболистите от Волейболен клуб „Марица Белово“. На стадиона тренират всички спортисти и активно живеещи жители от град Белово и от всички населени места от територията на общината в които няма действащ стадион.

Безопасността на играчите е важен фактор, който прави поливането задължително в съвременната игра. Според източник на УЕФА, «Седемдесет на сто от нараняванията на играчите се случват, когато теренът е сух. Затова от голяма полза за предотвратяване на травмите е поливната система на терена». Стадионът е изцяло от естествена трева. Редовното и системно поливане насърчава растежа на корените в дълбочина, което води до по-добри условия на тревния килим и по-привлекателно на външен вид спортно съоръжение.

Подобряване на спортната инфраструктура на стадион Белово ще подобри условията при които спортуват децата и жителите на община Белово, така и ще допринесе към подобряване на качеството на живот, чрез дейности стимулиращи спорта и здравословен начин на живот.

Дата на стартиране  09.10.2023

Дата на приключване 30.06.2025

Регистрационен номерBG06RDNP001-19.659-0008-C01

2. Бенефициент/ФП/КП

Номер Булстат: 000351558

Пълно наименование -ОБЩИНА БЕЛОВО

Стойност на отпусната БФП – 23 399 лева без ДДС.

https://www.livechatalternative.com/