Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Жилищно строителство” в ПИ с идентификатор 24414.21.46 в м. Величковица и 24414.22.62 в м. Мечкара по КККР на с. Дъбравите, общ.Белово, обл. Пазарджик, с възложител Димитър Здравчев Ивакимов, входирано с уведомление вх. № ПД-01-79/15.02.2024 г. и №ПД-01-80/15.02.2024 г. и допълнителна информация от 29.02.2024 г., 04.04.2024 г. 05.04.2024 г.,