Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане и експлоатация на МВЕЦ „Яденица“ в долината на р. Яденица от кота 698 до кота 508 м, в местностите „Зимница“ и „Свинарника, в землището на rp. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, c възложител: „Одет – ИТ- Ядеиица“ ЕООД, входирано c уведомление, вх. № ПД-01- 1019/16.03.2018 г.