Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Банкови сметки

Приходна сметка на община Белово :

IBANBG79IORT80488494154500

BICIORTBGSF при "ИНВЕСТБАНК" АД

№ по ред Наименование на кодовете по вид плащане Код за вид плащане
1 Окончателен годишен (патентен) данък 44 14 00
2 Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
3 Данък върху наследствата 44 22 00
4 Данък върху превозните средства 44 23 00
5 Такси за битови отпадъци 44 24 00
6 Данък при придоб.на имущества по дарения и възмезден начин 44 25 00
7 Туристически данък 44 28 00
8 Други данъци 44 34 00
9 Вноски от приходи на общински предприятия и институции 44 37 00
10 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 44 40 00
11 Приходи от наеми на имущество 44 41 00
12 Приходи от наеми на земя 44 42 00
13 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 44 43 00
14 Приходи от лихви по срочни депозити 44 44 00
15 Дивидент 44 48 00
16 Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи 44 49 00
17 Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 44 51 00
18 Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина 44 52 00
19 Приходи от продажби на дълготрайни материални активи 44 55 00
20 Приходи от продажби на земя 44 56 00
21 Приходи от концесии 44 57 00
22 Приходи от ликвидиране на общински предприятия 44 58 00
23 Приходи от продажба на нематериални активи 44 59 00
24 Глоби, санкции и неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети 44 65 00
25 Други неданъчни приходи 44 70 00
26 Такси за технически услуги 44 80 01
27 Такси за ползване на детски градини 44 80 02
28 Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 44 80 03
29 Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих 44 80 04
30 Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги 44 80 05
31 Такси за административни услуги 44 80 07
32 Такси за ползване на пазари, тържища и др. 44 80 08
33 Такси за позване на полудневни детски градини 44 80 09
34 Такси за ползване на общежития и други по образованието 44 80 10
35 Такси за гробни места 44 80 11
36 Туристически такси 44 80 12
37 Такси за притежаване на куче 44 80 13
38 Други общински такси 44 80 90
39 Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда 44 80 81