Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

BG06RDNP001-19.124-0005-C04 – „Ремонт на тротоарни настилки по бул. “Освобождение“ с достъпна среда, гр. Белово, Община Белово, област Пазарджик“

BG06RDNP001-19.124-0005-C04 – „Ремонт на тротоарни настилки по бул. “Освобождение“ с достъпна среда, гр. Белово, Община Белово, област Пазарджик“.

Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.124 – МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Срок за изпълнение – 10.07.2020год – 30 .10.2024год.

Безвъзмездна помощ – 349 210 лева

Община Белово кандидатства с проектно предложение за „Ремонт на тротоарни настилки по бул. „Освобождение“ с достъпна среда в град Белово, община Белово, област Пазарджик. Дейностите по проекта включват ремонт и подмяна на съществуващи тротоарни настилки по левия тротоар на главен булевард „Освобождение“ в размер на 2250 кв.м. В проектното предложение има включени дейности за създаване на достъпна обществена среда – подход за хора в неравностойно положение. Булевард „Освобожедение“ е основна пътна артерия за града . Булевардът е изключително натоварен от автомобилен трафик и същевременно от човекопоток. Булеварда разделя града на две части и е основен път за връзка с три квартала. Особено важно е да се възстановят пътните настилки в добро състояние, за да се осигури безопасно движение на хора и автомобили.

Дейностите заложени в настоящото проектно предложение се осъществяват на територията на МИГ – Белово, Септември, Велинград, по конкретно – град Белово, община Белово.

Бюджета на проектното предложение след сключени договори по ЗОП и одобряването им от ДФЗ е 349 210 лева

Процента за заявената финансова помощ по бюджета е 100% от общо допустимите разходи заложени в проектното предложение. Проектът след неговото реализиране няма да генерира приходи, поради което БФП в размер на 100 % е допустима. Проекта е за дейности за тротоари в град Белово, които са обществено достъпни .

Цел/и на проекта/информацията

Основна цел на проектното предложение е развитие на пешеходната инфраструктура в град Белово и подобряване на основни и социални услуги на жителите от град Белово и община Белово. Основната цел на настоящото проектно предложение напълно кореспондира с заложените цели в Стратегия за местно развитие от МИГ – Белово, Септември, Велинград – Развитие на инфраструктура на територията и подобряване на основните социални услуги на населението.

Община Белово, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация има компетентност в сферата на общинското имущество, устройството и развитието на територията на общината, благоустрояване и социални услуги, развитие на спорт, отдих и туризъм, както и опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.

Основната цел на проектното предложение е подобряване и изграждане на необходима инфраструктура – тротоарни настилки по булевард „Освобождение“ с цел повишаване качеството на живот на местното население, включително и уязвимите групи.

Развитието на инфраструктурата на общината е залегнало и в Общински план за развитие, както и подобряване на качеството на живот на населението, чрез предоставяне на базови услуги.

Чрез реализиране на проекта ще се цели осигуряване на безопасно движение на хора и автомобили по булевард „Освобождение“ град Белово, чрез ремонт на тротоарните настилки. Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот. Чрез реализиране дейностите на проектното предложение се цели да бъде създадена достъпна среда .

На територията на град Белово живеят 3595 души, а на територията на община Белово живеят 8 187 жители.

Проектното предложение включва дейности за ремонт на тротоари, които са включени в допустимите дейности за финансиране по настоящата процедура за подбор на проектни предложения на МИГ – Белово, Септември, Велинград – точка 13.1, подточка I.1 от Условията за кандидатстване. Проекта ще се осъществява на територията на МИГ е изцяло в съответствие с хоризонталните политики на ЕС и тези заложени в СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград. Дейностите, включени в проектното предложение са в съответствие с Общинския план за развитие на Община Белово, за което в проектното предложение е представено Решение на Общински съвет Белово. Проектът е съгласуван с процедурите по Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и за биологичното разнообразие за което се представя Решение от РИОСВ.

https://www.livechatalternative.com/