Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ОбС Белово прие единодушно Бюджет 2016

Днес, 12.02.2016 г. от 13:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация се проведе извънредно заседание на ОбС Белово, на което най-важна беше първа точка от Дневния ред – приемане на новия бюджет на Общината. Кметът на община Белово инж. Костадин Варев призова съветниците да приемат новия бюджет, защото той ще даде необходимата стабилност  и сигурност на общината.

След отлагането и дългите дебати и дискусии на постоянните комисии към ОбС, единодушно и 13-те общински съветници гласуваха „за“ приемане на Бюджет 2016. Макрорамката за приходите и разходите възлиза на 6 290 658 лв. Постъпленията от републиканския бюджет са в размер на 3 286 390 лв., а останалите 3 004 268 лв. са от местни приходи.

С пълно мнозинство общинските съветници приеха и поемането на дългосрочен общински дълг от 2 500 000 лв. в полза на местната общност, с цел финансиране на плащанията на инвестиционни обекти, реализирани на територията на община Белово. Срокът му за погасяване ще бъде до 10 години, а усвояването му до 6 месеца.

Общинските съветници гласуваха общо четирима души, по един от всяка политически представена група, които ще участват в подготовката и провеждането на обществената поръчка.

С 13 гласа „за“ бяха гласувани и останалите три предложения от Дневния ред на извънредното заседание, а именно:

– заплащане на Община Белово на отчисления за обезвреждане на отпадъци на общинско депо за неопасни отпадъци от „Завод за хартия – Белово” АД.

– приемане на дарение от „Завод за хартия – Белово” АД в полза на Община Белово.

– промяна в характера на собствеността на имот – общинска собственост във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 134, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията.

https://www.livechatalternative.com/