Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Финанси, Бюджет и счетоводни дейности

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ В ДЕПА И ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2024 В ОБЩИНА   БЕЛОВО

ОТНОСНОФАЙЛОВЕ
ПоканаИзтегли
ДокладИзтегли
Решение план сметка 2024Изтегли
Решение такса битови отпадъциИзтегли

Бюджет 2023г. на Община Белово

Документация относно Бюджет 2023г. – Община Белово

ОТНОСНОФАЙЛОВЕ
Заповед № 265 – На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл..83, ал.1 и чл.84 от Закона за публичните финанси и наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години, съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Белово Изтегли
Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Белово за 2023г.Изтегли
Покана и бланка за обществено допитване относно проекта за бюджет 2023г. на Община БеловоИзтегли
Предложение бюджет 2023 г.Изтегли
Баланс планИзтегли
Начален план на бюджет 2023 г.Изтегли
План Бюджет 2023 г.Изтегли
План разходи по функции 2023г.Изтегли
План за собствени приходи 2023г.Изтегли
ПриложенияИзтегли

Годишен финансов отчет за 2021 г.

Документи:

Баланс към 31.12.2021 година. – Изтегли

Одитен докладИзтегли

Отчет на касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021г. – Изтегли

Отчет приходи и разходи към 31.12.2021г – Изтегли

Приложения – Изтегли

Годишен финансов отчет за 2020 г.

Годишен финансов отчет за 2020 г.

Документи:

Баланс към 31.12.2020 година. – Изтегли

Отчет на касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020г. – Изтегли

Одитен доклад – Изтегли

Отчет приходи и разходи към 31.12.2020г – Изтегли

Приложения – Изтегли

Бюджет 2021г. на Община Белово

Документация относно Бюджет 2021г. – Община Белово

В изпълнение на изискванията на чл.97, чл.133, ал.4, чл,140, ал.6 и чл.170 от ЗПФ и и чл.52 от ЗДБРБ за 2021г

Относно Файлове

Начален план на бюджет 2021г по пълна бюджетна класификация

Изтегли