Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Новини

ОБЩИНА БЕЛОВО набира доброволци за участие в доброволно формирование –Белово за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации

ОБЩИНА БЕЛОВО набира доброволци за участие в доброволно формирование –Белово за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации

Доброволец може да е всяко дееспособно, навършило 18 години, физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен, ако е реабилитирано. Служители от Министерството на вътрешните работи и военнослужещи от Министерството на отбраната не могат да членуват в доброволните формирования.

Необходими документи за кандидатстване :

1. Заявление и формуляр за кандидатстване по образец, съгл. Формуляр №1 и Формуляр №2

2. медицинско удостоверение, доказващо че лицето е клинично здраво (от личен лекар)

3. свидетелство за съдимост

4. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност

5. актуална снимка /формат тип л.карта/

6. декларация за съгласие за обработка на лични данни, съгласно Формуляр №3

Кандидатите за доброволци към посочените документи прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

Комплектът от документи за членство в доброволното формирование може да бъде подадено всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч. в деловодството на Община Белово, на ул. „Орфей „ №4а, тел.0886116632

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ПРОМЯНА НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОКАНА

 ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ  промяна НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

На 24 юни 2024 година на интернет-страницата на Общински съвет – Белово е публикуван проект за  промяна на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет-Белово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и мотивите към него.

Обсъждането ще се проведе на 25.07.2024г./четвъртък/ от 14:00чаза в залата на общински съвет-Белово.

Председателят на Общински съвет –Белово отправя покана за участие в общественото обсъждане на гражданите на общината, общинските съветници, Кмета на община Белово и други заинтересовани да направят своите  предложения и/или препоръки относно промяна на Правилника за организацията и дейността на общински съвет-Белово, неговите комисии и взаимодействието му общинска администрация.

Предложения, питания и становища могат да бъдат входирани в Общински съвет – Белово или на е-mail: info@obsbelovo.com;

инж.Костадин Варев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-Белово                                           

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БЕЛОВО” и начина на отдаване на водовземането.

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БЕЛОВО” и начина на отдаване на водовземането.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с ПРОЕКТ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БЕЛОВО” и начина на отдаване на водовземането, отправяме покана към жителите на община Белово, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни за участие в обществено обсъждане на  ПРОЕКТА НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БЕЛОВО” и начина на отдаване на водовземането, което ще се проведе на 10 юли 2024г. /сряда/ от 17:30 часа в залата на Общински съвет- Белово.

Целта на обсъждането е да бъде взето под внимание мнението на максимално широк кръг от заинтересовани страни при изготвяне на окончателния вариант на ПРОЕКТА НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БЕЛОВО” и начина на отдаване на водовземането.

Становища и предложения по проекта на  ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БЕЛОВО” и начина на отдаване на водовземането, могат да се правят по време на общественото обсъждане, до изчерпване на всички въпроси. За всички, които нямат възможност да присъстват на общественото обсъждане могат да разгледат качените материали на страницата на община Белово –раздел съобщения и да изпратят своите препоръки и мнения до 10 юли 2024г. на ел. поща: kmet@belovo.bg

Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за желанието за участие и съдействие!

С УВАЖЕНИЕ,


ИНЖ.СТОЙКО СТЕФАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ  НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БЕЛОВО“

Към настоящия момент в Община Белово няма действаща нормативна уредба, която да регламентира водовземането на минерална вода, поради което се налага да бъде приета Тарифа за таксите за водовземане на минерална вода от находище на минерална вода „Белово”.

Проектът на Тарифа и мотивите към същия публикуваме на интернет страницата на Община Белово  за обществени консултации.

В 30-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения и становища относно така предложения проект на нормативен акт.

Чрез публикацията проектът на тарифата е представен на заинтересованите граждани (ФЛ) и юридически лица.

Справката за отразените становища след обществените консултации ще бъде публикувана на официалната страница на Община Белово.

Приложение:

  • Проект на Тарифа за таксите за водовземане на минерална вода от находище на минерална вода „Белово”;
  • Мотиви.

Община Белово отбеляза „Седмица на пожарната безопасност“

На 11 септември 2023 г. по случай Седмицата на пожарната безопасност на централния площад в гр. Белово се проведе демонстрация по построяване на шлангова линия и потушаване на пожар в сградата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Белово от пожарникари от РС ПБЗН гр. Белово и доброволци от ДФ – Белово.

Официален гост на събитието беше комисар Ангел Ангелов – Директор РД ПБЗН гр. Пазарджик, който отправи своите поздравления към всички пожарникари и доброволци по случай празника. На мероприятието присъстваха и деца от ДГ „Щурче“ гр. Белово, жители и гости на община Белово. Пожарникарите демонстрираха гасене на запалена тава с прахов пожарогасител, както и правилното му използване.

Децата имаха възможност да се запознаят и тестват действието на струйниците и пожарогасителите под контрола на служителите на РС ПБЗН гр. Белово.

Демонстрацията се превърна в своеобразен празник за децата, които имаха възможността да разгледат пожарния автомобил отблизо, както и да се качат в него.

Портал за самообслужване „Онлайн услуги“ на ЕР Юг

От няколко години ЕР Юг прави стъпки в посока пълно дигитализиране на комуникацията, като през 2022г.
достигнахме етап на изцяло дигитализиран процес за заявяване на услуги по процедура по присъединяване
на нови обекти към електроразпределителната мрежа – както за потребители, така и за производители.

Порталът за самообслужване „Онлайн услуги“ на ЕР Юг дава възможност на клиентите на дружеството, бързо, лесно
и независимо от време и локация да заявяват онлайн основните услуги, необходими за присъединяването –
подаване на заявления, следене на статус на изпълнение, подписване на договори онлайн (образци на тези
документи имахте възможност да видите), включително и заплащане на такси и задължения.

Eдин от важните моменти е въвеждането на опростен електронен подпис, който е напълно равностоен на саморъчния
подпис, когато това е договорено между двете страни.

Към онлайн портала
https://www.livechatalternative.com/