Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

СЪОБЩЕНИЯ

Във връзка с изпълнение на проект за
подмяна на вътрешна водопроводна мрежа
от Община Белово на 01.02.2023г. /сряда/ ще се
извърши превключване между стар и нов
водопровод, поради което
водоподаването на гр.Белово,
кв.“Разсадника“ ще бъде прекъснато в
периода от 09:00 до 18:00 часа.

Анкетно проучване във връзка с изготвяне на План за интегрирано развитие на Община Белово за периода 2021-2027 г. (ПИРО)

Уважаеми съграждани,

Настоящото анкетно проучване се провежда във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Белово за периода 2021-2027 г. (ПИРО). Анкетата е насочена към всички заинтересовани страни на територията на Община Белово, като целта е да формираме обективна оценка при изготвяне на анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на Община Белово, да дефинираме визия, цели и приоритети на плановия документ за новия програмен период.

Вашето участие в процеса по разработване на ПИРО е изключително важно и ще допринесе за неговото качество, реалистичност и постигане на обществен консенсус. Изразявайки Вашата гражданска позиция в настоящото анкетно проучване, Вие участвате в изготвянето на най-важния стратегически документ, свързан с развитието на общината в периода до 2027г.

Анкетата е валидна до 17.02.2023г. включително.

УВЕДОМЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2023/2024г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛОВО,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2023/2024г., ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ В СРОК ДО 15.02.2023г. В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БЕЛОВО СЕ ИЗГОТВЯТ СПИСЪЦИ НА ПРАВОИМАЩИТЕ ЖИТЕЛИ С ПОСТОЯНЕН АДРЕС В ГРАД БЕЛОВО, ЖЕЛАЕЩИ ДА ДОБИВАТ /самостоятелно/ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ПО ТАРИФНА ТАКСА НА КОРЕН ИЛИ ДА ЗАКУПЯТ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД.

Един и същи жител не може да фигурира и в двата  списъка. За отоплителен сезон 2023/2024 г. ТП ДГС Белово може да осигури за закупуване на дърва за огрев от временен склад до 10 пр.м3 на домакинство.

Общинска администрация-Белово

Съгласно чл. 62a, ал. (1) и (2) и чл. 75 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Яденица, представляваща ПИ с идентификатор 03592.2.998 и ПИ с идентификатор 03592.2.1003, с начин на трайно ползване (НТП) – ,,водно течение, река”, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик,…………

Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че поради необходимостта от приключване на финансовата година и преустановяване на банковото обслужване за 2022 година, работното време с граждани на отдел „ Местните данъци и такси “ към Община Белово в последния работен ден на 2022 година – 30 декември ще бъде от 08:30 часа до 10:00 часа.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че поради необходимостта от приключване на финансовата година и преустановяване на банковото обслужване за 2022 година, работното време с граждани на отдел „ Местните данъци и такси “ към Община Белово в последния работен ден на 2022 година – 30 декември ще бъде от 08:30 часа до 10:00 часа.

В периода от 30.12.2022 г. (след 10 часа) до 04.01.2023 год. ( включително ), поради годишното приключване на 2022 г., отдел „ Местни данъци и такси “ няма да приема граждани.

Няма да работи и касата на МДТ.

Благодарим за разбирането!

Здрава и успешна Нова 2023 година !   

Общинска администрация Белово

Разрешение № РР-4853/16.12.2022 г. за изменение на разрешително № 32170743/29.04.2021 г. за ползване на повърхностен воден обект – река Раковица (при вливането и в река Марица), землището на село Момина Клисура, община Белово, област Пазарджик, поречие на река Марица, която е част от водно тяло с код BG3MA900R202 –  ,,Баш вада ПБВ”, с цел изграждане на мост при км 86+809,50, като част от обект: „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември”, землището на село Момина Клисура, община Белово, област Пазарджик, издадено от Директора на БД ИБР.