Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

СЪОБЩЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ  НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БЕЛОВО“

Към настоящия момент в Община Белово няма действаща нормативна уредба, която да регламентира водовземането на минерална вода, поради което се налага да бъде приета Тарифа за таксите за водовземане на минерална вода от находище на минерална вода „Белово”.

Проектът на Тарифа и мотивите към същия публикуваме на интернет страницата на Община Белово  за обществени консултации.

В 30-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения и становища относно така предложения проект на нормативен акт.

Чрез публикацията проектът на тарифата е представен на заинтересованите граждани (ФЛ) и юридически лица.

Справката за отразените становища след обществените консултации ще бъде публикувана на официалната страница на Община Белово.

Приложение:

  • Проект на Тарифа за таксите за водовземане на минерална вода от находище на минерална вода „Белово”;
  • Мотиви.

СЪОБЩЕНИЕ – Във връзка с насрочените избори за народни представители на 9 юни 2024 г.

Във връзка с насрочените избори за народни представители на 9 юни 2024 г., Ви уведомяваме, че на 01.06.2024 г. включително,  изтича срокът за :

  • подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци.
  • подаване на заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Община Белово уведомява гражданите, че на 01.06.2024 г. /събота/, за времето от 08:30 до 17:00 ч. центърът за обслужване на гражданите в Общинска администрация – Белово ще се приемат горепосочените заявления.

Общинска администрация Белово

Инвестиционно предложение (ИП) „Жилищно строителство“ в ПИ с идентификатори 24414.21.46 в м. Величковица и 24414.22.62 в м. Мечкара по КККР на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, с вх. ПД-01-79-(10)716.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с насрочените избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни  2024 г., Ви уведомяваме, че на 25.05.2024 г. включително, изтича срокът за:

Във връзка с насрочените избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни  2024 г., Ви уведомяваме, че на 25.05.2024 г. включително, изтича срокът за:

  • подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;
  • подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;
  • подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, от кандидати  за народни представители, членове на ЦИК и на РИК както и наблюдатели, регистрирани в ЦИК.

За целта в Общинска администрация – гр. Белово, „Център за информационно и административно обслужване“, ет.1, ще се приемат заявления на 24 и 25 май 2024 г., с работно време от 8:30 ч. до 17:00 ч.

Общинска администрация Белово

Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

ДО
ЧИТАЛИЩЕ“СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Дата 10.05.2024
С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни
дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще
предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица.

Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

До
„КРЕЗ“ ЕООД

Дата 10.05.2024
С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни
дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще
предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица.

Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

Уважаеми клиенти,

С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни
дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще
предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица.

https://www.livechatalternative.com/