Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

СЪОБЩЕНИЯ

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане и експлоатация на МВЕЦ „Яденица“ в долината на р. Яденица от кота 698 до кота 508 м, в местностите „Зимница“ и „Свинарника, в землището на rp. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, c възложител: „Одет – ИТ- Ядеиица“ ЕООД, входирано c уведомление, вх. № ПД-01- 1019/16.03.2018 г.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ИМОТИ

заседанията на комисиите по чл.37в, ал.1 от 3CПЗЗ за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата за стопанската 2023/2024 г. за землищата на община Септември ,община Лесичово и община Белово

Във връзка с изпълнение на проект „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г. с основна дейност частично изграждане на общинско ниво на сиренни системи, които ще се интегрират към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.

ЗАПОВЕД № 212 а /15.06.2023г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на разпоредбите на Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи, приета с Постановление на МС № 182/24.07.1996 г., Заповед № РД – 104/25.05.2022 г. на Областен управител на област Пазарджик