Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение

Изх.№ КК-101 / 04.12.2012г.
ДО
ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ПО ЧЛ.10, АЛ.1, Т.5 ОТ ЗПУГДВМС
РЪКОВОДСТВАТА НА
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В 41-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ:
– Политическа партия „ГЕРБ“;
-„Коалиция за България“;
– Политическа партия „ДПС“;
– Политическа партия „Атака“;
-„Синята коалиция“;
– Партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена-   Политическа партия“НДСВ“
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 34, ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 15-НР от 21.11.2012г. на ЦИК, Ви каня на консултации за определяне състава на секционните избирателни  комисии на територията на община Белово,  във връзка с провеждането на Национален референдум на 27.01.2013 г.

1.При провеждане на консултациите партиите и коалициите от партии представят:
а) писмено предложение за състав на СИК и подвижни СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 9 ноември 2012 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите, коалициите или инициативния комитет при консултациите лица;
в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.
2. При провеждане на консултациите инициативният комитет по чл.10, ал.1, т.5 от ЗПУГДВМС представя:
а) копие от решението за създаване на инициативния комитет, което може да бъде заверено от представителя при консултациите;
б) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия инициативния комитет по чл.10, ал.1, т.5 от ЗПУГДВМС.
3.Консултациите ще се проведат на 11.12.2012 г. /вторник/ от 10.00 часа в кабинета ми в административната сграда на община Белово – ІІ етаж, ул.”Орфей”№ 4а.
Телефон за контакти и допълнителна информация: 03581/2775, инж.Веселка Илкова– секретар на община Белово.

Приложение:
Решение № 15-НР от 21.11.2012г. на ЦИК  и  Решение № 57-НР от 30.11.2012г. на ЦИК
ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Съобщение

Във връзка с провеждане на Ден на отворени врата в РУ „Полиция” гр. Септември, по повод Деня на българската полиция – 8 ноември, със съдействието на МКБППМН – Белово, на 07.11.2012 г. ученици от СОУ „Чапай” гр. Белово посетиха РУ „Полиция”.

Read More

Съобщение

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Община Белово спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, Проект „Подобряване качеството на живот на хора в неравностойно положение в община Белово”, на стойност 244204,08 лв безвъзмездна финансова помощ за период от 15 месеца. През месец ноември 2012 год. Кмета на община Белово – инж.Костадин Варев ще подпише Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Договорящия орган – Агенция по социално подпомагане. Дейностите по проекта ще стартират от месец януари 2013 година и ще се  предоставят социалните услуги „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”.  Ще бъдат назначени на работа като асистенти 42 безработни лица, които ще обслужват минимум 75 потребители.

Read More

Съобщение

Приключиха планираните срещи на кмета на Община Белово с населението
Проведоха се 16 срещи- 8 в гр.Белово и по 1 в останалите населените места-кв.Благой Захариев, с.Мененкьово, с.Аканджиево, с.Дъбравите, с.Голямо Белово, с.Момина Клисура, с.Сестримо и с.Габровица.
Основните проблеми, които бяха засегнати на тези срещи са:
1. Водопроводната мрежа, водомерите и качеството на водата
2. Чистотата, сметосъбирането и съдовете за смет
3. Асфалтирането на улиците
4. Статутът на сградата на „Медицински център І-Белово” ЕООД
5. Подсигуряването на дърва за огрев на населението за новия отоплителен сезон
Инж.Варев, кмет на Община Белово, отговори на въпросите, заяви готовност за намиране на начини на решаване на поставените проблеми, за реализиране на дадените предложенията и запозна присъстващите с одобрените проекти и инициативите в Община Белово.
На събранията бяха поставени и други въпроси и проблеми, които касаят конкретното населено място или квартал в Белово. За всички сигнали и предложения са взети конкретни мерки и са определени отговорни служители за изпълнението им.

За въпроси, сигнали, предложения, жалби и похвали
може да се свържете  с нас на следните телефони:

ЦЕНТРАЛА НА ОБЩИНА БЕЛОВО
03581/ 27-73; 21-31

ПОСТОЯННИ ДЕЖУРНИ КЪМ ОБЩИНА БЕЛОВО
03581/ 20-50

„ВиК БЕЛОВО” ЕООД
03581/ 21-50; 27-50
0878 76 75 92 технически ръководител

„БКС 1-БЕЛОВО” ЕООД
03581/ 21-31; 27-73
0878 76 75 95 технически ръководител

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І-БЕЛОВО” ЕООД
03581/ 26-06; 26-08

Обява

Община Белово сключи ДБФП „Модернизация на общинска образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в Община Белово- СОУ „Ал. Иванов – Чапай”, гр. Белово”, ДБФП BG 161РО001/1.1-09/2010/031, финансиран от Оперативна Програма “Регионално развитие”.

Read More

Обява

Община Белово сключи ДБФП BG161PO001/1.4-06/2010/043 по схема за „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”, финансиран от Оперативна Програма “Регионално развитие” за ,,Укрепване на коритото и брега на река Марица в землището на гр. Белово участък при фирма „Импрегнация 2000” .Съгласно мерките за информация и публичност се публикува настоящата информация:Общата цел на проектното предложение е подобряване на физическите и жизнени условия и повишена безопасност и сигурност на градска среда в град Белово чрез превенция на риска от наводнения.

Read More

Обява

ОБЩИНА БЕЛОВО  и  „СЕРВИЗ КАНЕКТ” ООД ,
със седалище с.Момина Клисура, Община Белово
с адрес на управление
ул. „ Проф.Хр.Вакарелски” № 4

СКЛЮЧИХА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА  УСЛУГА
ЗА СЪБИРАНЕ, ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ  УПОТРЕБА   ГУМИ,
МАСЛЕНИ ФИЛТРИ И ДРУГИ МОТОРНИ И СМАЗОЧНИ МАСЛА  ОТ НАСЕЛЕНИЕТО И ПРЕДПРИЯТИЯТЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО
ПРЕДАДЕНИТЕ ОТПАДЪЦИ СА ПО ВИД И КОЛИЧЕСТВО СЪГЛАСНО НАРЕДБА  №3 / 01.04.2004Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА МОСВ!
– 13 02 08* – други моторни и смазочни масла
-15 02 02*  – маслени филтри
-16 01 03    – излезли от употреба гуми

Съобщение

Дирекция “Социално подпомагане” – Септември уведомява гражданите на община Белово, че отоплителния сезон 2012/2013г. стартира от 01.07.2012г.
Молби – декларации ще се приемат по постоянен адрес на лицата всеки работен ден от 9.00ч. до 17.30ч. в приемната на изнесеното работно място на Дирекция «Социално подпомагане» – гр.Септември в гр.Белово.
Необходими документи:
1. Лична карта за лица над 14 годишна възраст – за справка;
2. Акт за раждане /на деца до 18 годишна възраст, а ако учат – до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст/ – за справка;
3. Документ за собственост на обитаваното жилище – за справка;
4. Копие от ЕР на ТЕЛК за лица с увреждания;
5. Удостоверение за получени брутни месечни доходи за последните 6 месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молбата-декларация – за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
6. При заявяване ползване на отопление с електроенергия се прилага последната платена фактура.
7. Банкова сметка  / IBAN /
От ръководстовото

Съобщение

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БЕЛОВО УВЕДОМЯВА ЖИТЕЛИТЕ НА ГР.БЕЛОВО, ЖЕЛАЕЩИ ДА ЗАКУПЯТ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА СЕЗОН 2012- 2013 Г. ОТ СКЛАД ИЛИ ПО ТАКСА НА КОРЕН, ЧЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПИСВАТ В СРОК ДО 18.06.2012 Г. / ПОНЕДЕЛНИК/ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНАТА, ЕТ.1, УЛ. „ ОРФЕЙ „ №4а

Обява

Ръководството на Община Белово

О Р Г А Н И З И РА

на 04.06.2012 год. / понеделник / от 12:00 часа в двора на СОУ „Александър Иванов –Чапай” гр.Белово обучение и разяснение на населението за действие при кризисни ситуации: /наводнения, земетресения и пожари / което ще се проведе от Началника на РУ ПБЗН гр.Белово и Началника на УП гр.Белово.
В обучението могат да се включат всички граждани на Община Белово.