Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Нормативна база

Програми

ПрограмиФайлове
Програма за овладяването на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белово 2021 г. – 2030 г.Изтегли
План за действие на общинските концесии 2021-2027Изтегли
Програма за 2022 година по изпълнението на Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2019-2023 г.Изтегли
Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2019-2023 г.Изтегли
Програма по изпълнението на стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост на община Белово, област Пазарджик през периода 2008 – 2011г.Изтегли

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Белово

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Белово.

Read More

Проекти за Наредби

Проекти за наредби Дата Файлове
ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО 2021 г. – 2030 г. 28.06.2021г. Изтегли
Проект за изменение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Белово 26.04.2021г. Изтегли
Проект на решение за изменение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Белово 26.04.2021г. Изтегли
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на ОБЩИНА БЕЛОВО 26.03.2021г. Изтегли
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени за услуги на територията на Община Белово 10.02.2021г. Изтегли
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Белово 08.12.2020г. Изтегли
Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белово 08.12.2020г. Изтегли
Решение за такса битови отпадъци 2021г. 09.11.2020г. Изтегли
Решение за одобряване на план сметка за 2020г. 09.11.2020г. Изтегли
Приложение относно определяне на данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ за 2021 година 09.11.2020г. Изтегли
Одобряване на план – сметка за необходими разходи за битови отпадъци през 2021 г. и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2021 година в община Белово 09.11.2020г. Изтегли
Протоколи и сертификати за получените резултати от проведения радиологичен контрол на 2бр. проби минерални води – Белово 17.06.2020г. Изтегли
Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Белово 10.04.2020г. Изтегли
Мотиви към Проект на наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Белово – АО-741 10.04.2020г. Изтегли
Проект на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на община Белово 20.01.2020г. Изтегли
Доклад относно одобряване на план-сметка за необходими разходи за битови отпадъци през 2020г. и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2020г. в Община Белово 15.11.2019г. Изтегли
Доклад относно размера на данъка върху недвижими имоти /ДНИ/ за 2020 година 15.11.2019г. Изтегли
Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос "водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода" на територията на община Белово. 18.07.2019г. Изтегли
Мотиви 18.07.2019г. Изтегли
Приложение № 1 Методика 18.07.2019г. Изтегли
Приложение № 2 Приемо-предавателен протокол 18.07.2019г. Изтегли
Проекта за Наредбата за ползване на дървесина. На заинтересованите граждани и организации по реда на чл.26, ал.2 от ЗНА, отразяващ задължението за публикуване на проекта на нормативен акт с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуването, за предложения и становища по "Проекта за Наредбата за ползване на дървесина", на адрес: гр. Белово, ул."Орфей" № 4А, Деловодство. 17.09.2018г. Изтегли
Проект за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета 16.11.2017г. Изтегли
Проект на правилник, за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс – Белово Изтегли
Проект на наредба за публично-частно партньороство Изтегли
Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Белово Изтегли
Проект на наредба за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Белово Изтегли
Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества Изтегли
Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Белово Изтегли
Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Белово Изтегли
Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол Изтегли
Програма за 2014г. по изпълнение на стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост на община Белово през периода 2012 – 2015г. Изтегли
– Приложение към програмата Изтегли
Мотиви за наредба за принудително изпълнение на заповеди на кмета на общината за премахване на установени и констатирани незаконни строежи IV, V и VI категория или части от тях от община Белово Изтегли

 

Наредби

Наредби Файлове
Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоражения на територията на Община Белово Изтегли
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белово Изтегли
Наредба за публично-частно партньорство Изтегли
Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Белово Изтегли
Наредба за реда на предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от бюджета на Община Белово Изтегли
Наредба за издаване на "Карти за паркиране на хора с увреждания", престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания живеещи на територията на Община Белово Изтегли
Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински дълг Изтегли
Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането (включително разделното), транспортирането, претоварването, опазването и обезвреждането на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Белово Изтегли
Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци / кучета и котки/ на територията на Община Белово и действия за ограничаване популацията на безстопанствени, безнадзорни и нерегистрирани кучета и котки. Изтегли
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белово Изтегли
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Белово Изтегли
Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Белово Изтегли
Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Белово Изтегли
Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Белово Изтегли
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди на кмета на общината за премахване на установени и констатирани незаконни строежи IV, V и VI категория или части от тях от община Белово Изтегли
Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества Изтегли
Наредна за условията и реда на финансово подпомагане на спортните клубове в община Белово Изтегли
Наредба за устройството и работа на органите за приватизация и следприватизанионен контрол Изтегли
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Белово(по чл. 62, ал. 10 на Закона за устройство на територията) Изтегли
Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти Изтегли

 

Правилници

Правилници Файлове
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет на Община Белово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – приет с решение № 2/14.11.2019г. на Общински съвет гр. Белово Изтегли
Мотиви, съответно доклад за конкретната необходимост от приемане на изменения в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет на Община Белово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Изтегли
Правилник за организацията и дейността на общински съвет на община Белово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Изтегли
Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Белово, Област Пазарджик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Изтегли
Устройствен правилник на общинска администрация на община Белово Изтегли
Правилник за организацията и дейността на общинския консултативен съвет по въпросите на туризма при община Белово Изтегли