Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обществени поръчки – открити след 15.04.2016 г.

СМР и аварийно укрепителни мероприятия на обект „Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на р.Яденица, в участъците на гр. Белово, с цел превантивно елиминиране на негативното влияние на наводненията – ЕТАП 3“

СМР и аварийно укрепителни мероприятия на обект "Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на р.Яденица, в участъците на гр. Белово, с цел превантивно елиминиране на негативното влияние на наводненията – ЕТАП 3 ПО КОРИТОТО НА Р.ЯДЕНИЦА В ЧЕРТИТЕ НА РЕГУЛАЦИЯ НА ГР.БЕЛОВО"

Read More

„Инженеринг (проектиране и строителство) при рекултивация на сметище за твърди отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите“

"Инженеринг (проектиране и строителство) при рекултивация на сметище за твърди отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите"

Read More

Неотложна необходимост от изграждане на укрепителни и отводнителни мероприятия за обект: „Укрепване на свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица, община Белово“

Неотложна необходимост от изграждане на укрепителни и отводнителни мероприятия за обект: "Укрепване на свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица, община Белово"

Read More

Изпълнение на СМР за обект: „Укрепителни мероприятия по съоръженията и корекцията на река Крива – село Сестримо“

Изпълнение на СМР за обект: "Укрепителни мероприятия по съоръженията и корекцията на река Крива – село Сестримо".

Read More

Избор на изпълнител за извършване на допълнително СМР за целите на проект „Ремонт, реконструкция на оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на Oбщина Белово ДГ „Щурче“ във връзка с изпълнение на Договор №13/07/2/0/00334

Избор на изпълнител за извършване на допълнително СМР за целите на проект "Ремонт, реконструкция на оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на община Белово – ДГ "Щурче" във връзка с изпълнение на Договор №13/07/2/0/00334 по програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Read More

СМР и аварийно укрепителни мероприятия на обект „Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на р.Яденица, в участъците на гр. Белово, с цел превантивно елиминиране на негативното влияние на наводненията ЕТАП 2

СМР и аварийно укрепителни мероприятия на обект "Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на р.Яденица, в участъците на гр. Белово, с цел превантивно елиминиране на негативното влияние на наводненията ЕТАП 2 ЕТАП 2 ПО КОРИТОТО НА Р.ЯДЕНИЦА В ЧЕРТИТЕ НА РЕГУЛАЦИЯ НА ГР.БЕЛОВО"

Read More

СМР и аварийно укрепителни мероприятия на обект „Аварийно укрепване на ляв устой на мост за „Дунева махала“ в с. Момина клисура, община Белово“

СМР и аварийно укрепителни мероприятия на обект "Аварийно укрепване на ляв устой на мост за "Дунева махала" в с. Момина клисура, община Белово"

Read More

Обновяване и Благоустрояване на Площад пред кметство Мененкьово, община Белово в УПИ XXV-308 от кв. 29 по плана на с. Мененкьово, общ. Белово, обл. Пазарджик ID: 9087279

ОБНОВЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ на Площад пред кметство Мененкьово, община Белово (за широко обществено ползване, предназначен за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение) в УПИ XXV-308 от кв. 29 по плана на с. Мененкьово, общ. Белово, обл. Пазарджик ID: 9087279

Read More