Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Възлагане по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обновяване и Благоустрояване на Площад пред кметство Мененкьово, община Белово в УПИ XXV-308 от кв. 29 по плана на с. Мененкьово, общ. Белово, обл. Пазарджик ID: 9087279

ОБНОВЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ на Площад пред кметство Мененкьово, община Белово (за широко обществено ползване, предназначен за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение) в УПИ XXV-308 от кв. 29 по плана на с. Мененкьово, общ. Белово, обл. Пазарджик ID: 9087279

Read More

Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение, система за контрол на достъпа и домофонна система за целите на проект „Ремонт, реконструкция, закупуване на оборудване и/или обзавежданна на образователна инфраструктура – ДГ „Щурче““ ID: 9078865

Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение, система за контрол на достъпа и домофонна система за целите на проект "Ремонт, реконструкция, закупуване на оборудване и/или обзавежданна на образователна инфраструктура – ДГ "Щурче"" ID: 9078865

Read More

„Аварийно укрепване на левия устой на мост над река Марица, свързващ махала Дунева в с. Момина Клисура, Община Белово, област Пазарджик, находящ се в имот с идентификатор 03592.501.1515“ ID: 9068028

"Аварийно укрепване на левия устой на мост над река Марица, свързващ махала Дунева в с. Момина Клисура, Община Белово, област Пазарджик, находящ се в имот с идентификатор 03592.501.1515" ID: 9068028

Read More

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Белово“ по обособени позиции. ID: 9065661

"Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Белово" по обособени позиции. ID: 9065661

Обособена позиция № 1: "Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт  GSM/UMTS"
Обособена позиция № 2: "Чрез фиксирана телефонна мрежа".
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на мобилни и фиксирани телефонни услуги и предоставяне на пакет от опълнителни услуги, съгласно техническо задание.

Read More

Инженеринг, проектиране и СМР на улица в квартал малко Белово

Инженеринг, проектиране и СМР на улица в квартал малко Белово.

Поръчката включва проектиране на две улици в квартал малко Белово на град Белово – улица "Яне Сандански" и улица "Могилата"

Read More

Упражняване на строителен надзор вкл.контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на ИП: „Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в кв.Малко Белово“

Упражняване на строителен надзор включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на инвестиционен проект: "Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в кв. Малко Белово – II етап".

Read More

https://www.livechatalternative.com/