Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с подготовка на проектно предложение „Архитектурно осветление на паметника на Крум Велков и прилежаща туристическа инфраструктура“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград и на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет „Осветителна инсталация“, в съответствие със следната минимална техническа спецификация:

Документи:

  Бланка за оферти – Изтегли

Пазарни консултации – Изтегли

 

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ на основание чл. 44 от ЗОП – „Пазарни консултации“

           Уважаеми дами и господа, Във връзка с подготовка на проектно предложение „Закупуване на съоръжение за представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Белово“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

 

 

Документи:

ОБЯВА – Изтегли

БЛАНКА ОФЕРТИ – Изтегли

Решения на възложителя от проведени пазарни консултации

Решения на възложителя от проведени пазарни консултации по заявление ,, Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Белово по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г, и проведени „Пазарни консултации“ по реда на чл. 44 от ЗОП и във връзка с чл.29,ал.15 и ал.16 от Наредба 12 от 25.07.2016год. за набиране на индикативни оферти и постъпили оферти по обяви за събиране на независими съпоставими оферти на основание чл. 44 от ЗОП – „Пазарни консултации,,

Read More

Обява за събиране на оферти на основание чл. 44 от ЗОП – Пазарни консултации 1023

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – „Пазарни консултации“

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с изискването на чл.29,ал.15 и ал.16 от Наредба 12 от 25.07.2016год. и проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на общински път RAZ 1023 в град Белово, Община Белово, област Пазарджик“ ИН 13/07/2/0/00051 по мпрка 7.2. .,,Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура,, от ПРСР ,за разходите за изграждане на ,, Полагане на Защитни тръби на широколентов интернет ,, следва да се проведат ,,пазарни консултации,, на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет „ Полагане на Защитни тръби на широколентов интернет ,,- обект ,, Рехабилитация и реконструкция на общински път РAZ 1023 в град Белово, в съответствие с част,,Телекомуникации ,, към ТП , неразделна част от обявата и КС.

Read More

Обява за събиране на оферти на основание чл. 44 от ЗОП – Пазарни консултации 1022

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – „Пазарни консултации“

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с изискването на чл.29,ал.15 и ал.16 от Наредба 12 от 25.07.2016год. и проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на общински път PAZ1022 от край населено място гр. Белово до център с. Дъбравите от км 0+000 до км 1+761.09 ИН 13/07/2/0/00051 по мярка 7.2. .,,Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура,, от ПРСР ,за разходите за изграждане на ,, Полагане на Защитни тръби на широколентов интернет ,, следва да се проведат ,,пазарни консултации,, на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет „,, Полагане на Защитни тръби на широколентов интернет ,,- обект ,, Рехабилитация и реконструкция на общински път Рехабилитация и реконструкция на общински път PAZ1022 от край населено място гр. Белово до център с. Дъбравите от км 0+000 до км 1+761.09 ИН 13/07/2/0/00051 в съответствие с част,,Телекомуникации ,, към ТП , неразделна част от обявата и КС.

Read More

Обява за събиране на оферти на основание чл. 44 от ЗОП – Пазарни консултации 1021

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – „Пазарни консултации“

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с изискването на чл.29,ал.15 и ал.16 от Наредба 12 от 25.07.2016год. и проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на общински път RAZ 1020 в RAZ 1020 – начало на населено място село габровица до центъра на село габровица км. +0,000 до 1+909,56 Община Белово, област Пазарджик“ ИН 13/07/2/0/00051 по мпрка 7.2. .,,Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура,, от ПРСР ,за разходите за изграждане на ,, Полагане на Защитни тръби на широколентов интернет ,, следва да се проведат ,,пазарни консултации,, на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет „,, Полагане на Защитни тръби на широколентов интернет ,,- обект ,, Рехабилитация и реконструкция на общински път RAZ 1023 в град Белово, в съответствие с част,,Телекомуникации ,, към ТП , неразделна част от обявата и КС.

Read More

Обява за събиране на оферти на основание чл. 44 от ЗОП – Пазарни консултации 1020

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – „Пазарни консултации“

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с изискването на чл.29,ал.15 и ал.16 от Наредба 12 от 25.07.2016год. и проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на общински път RAZ 1021 Общински път PAZ1021 от път 1-8, Костенец – Белово до център в с. Сестримо от км 0+000 до км 3+365 “ ИН 13/07/2/0/00051 по мярка 7.2. .,,Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура,, от ПРСР ,за разходите за изграждане на ,, Полагане на Защитни тръби на широколентов интернет ,, следва да се проведат ,,пазарни консултации,, на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет „,, Полагане на Защитни тръби на широколентов интернет ,,- обект ,, Рехабилитация и реконструкция на общински път RAZ RAZ 1021 Общински път PAZ1021 от път 1-8, Костенец – Белово до център в с. Сестримо от км 0+000 до км 3+365 “ в съответствие с част,,Телекомуникации ,, към ТП , неразделна част от обявата и КС.

Read More

Обява за събиране на оферти на основание чл. 44 от ЗОП – Пазарни консултации 130/05.08.2021год.

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – „Пазарни консултации“

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с изискването на чл.29,ал.15 и ал.16 от Наредба 12 от 25.07.2016год. и проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на общински път RAZ 1020 в RAZ 1020 – начало на населено място село габровица до центъра на село габровица км. +0,000 до 1+909,56 Община Белово, област Пазарджик“ ИН 13/07/2/0/00051 по мпрка 7.2. .,,Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура,, от ПРСР ,за разходите за изграждане на ,, Полагане на Защитни тръби на широколентов интернет ,, следва да се проведат ,,пазарни консултации,, на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет „,, Полагане на Защитни тръби на широколентов интернет ,,- обект ,, Рехабилитация и реконструкция на общински път RAZ 1023 в град Белово, в съответствие с част,,Телекомуникации ,, към ТП , неразделна част от обявата и КС.

Read More

https://www.livechatalternative.com/