Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Архиви

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на имот, частна общинска собственост

На основание чл.14, ал.1 и ал. 2 от ЗОС, чл.20, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение Заповед №  318 от 30.06.2014 г. на кмета на община Белово

Read More

Изпълнение на СМР на обект: „Създаване на Център за временни изложения с туристическа цел на открито за представяне на природните и туристически дадености на Община Белово“

Изпълнение на СМР на обект: „Създаване на Център за временни изложения с туристическа цел на открито за представяне на природните и туристически дадености на Община Белово в гр. Белово в пешеходна алея между квартали 51 и 55 в гр. Белово.“ по договор № 36/3/3130304/03.10.2013 година, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Read More

Изпълнение на СМР на обект: „Обновяване на туристическата инфраструктура в Община Белово

Изпълнение на СМР на обект: „Обновяване на туристическата инфраструктура в Община Белово, чрез дейности по основен ремонт на музейна сграда и превръщането й в посетителски център за представяне на местното природно и културно наследство“ – основен ремонт на покривни работи и фасади и покривно пространство, Договор 36/3/3130083, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект ,,Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – село Сестримо, община Белово“ по договор № 13/321/01298 за безвъзмездна финансова помощ между Община Белово и Държавен фонд „Земеделие“ по ПРСР 2007 – 2013 г.

Read More

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при Изпълнение на СМР по Проект „Подобряване на енергийната ефективност на общинската сграда на Читалище ‘Св.Св. Кирил и Методий’

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при Изпълнение на СМР по Проект „Подобряване на енергийната ефективност на общинската сграда на Читалище ‘Св.Св. Кирил и Методий’, чрез основен ремонт на отоплителната инсталация“, финансирано по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.

Read More

Обновяване на туристическата инфраструктура в Община Белово, чрез дейности по основен ремонт на музейна сграда и превръщането й в посетителски център за представяне на местното природно и културно наследство

Обновяване на туристическата инфраструктура в Община Белово, чрез дейности по основен ремонт на музейна сграда и превръщането й в посетителски център за представяне на местното природно и културно наследство.

Read More

Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителни и монтажни работи по проект „Създаване на Център за временни изложения с туристическа цел на открито за представяне на природните и туристически дадености на Община Белово в гр. Белово

Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителни и монтажни работи по Проект „Създаване на Център за временни изложения с туристическа цел на открито за представяне на природните и туристически дадености на Община Белово в гр. Белово в пешеходна алея между квартали 51 и 55 в гр. Белово“ по договор № 36/3/3130304/03.10.2013година за безвъзмездна финансова помощ между Община Белово и Държавен фонд „Земеделие“ по ПРСР 2007 – 2013 г.

Read More

Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителни и монтажни работи по Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – село Сестримо“

Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителни и монтажни работи по Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – село Сестримо“ по договор Договор 13/321/01298/ 14.12.2012год за безвъзмездна финансова помощ между Община Белово и Държавен фонд „Земеделие“ по ПРСР 2007 – 2013 г.

Read More

Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителни и монтажни работи

Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителни и монтажни работи ,, на Проект: „Обновяване на туристическата инфраструктура в Община Белово, чрез дейности по основен ремонт на музейна сграда и превръщането й в посетителски център за представяне на местното природно и културно наследство“, Договор 13/313/00143, финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Read More