Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участи

Упражняване на строителен надзор на СМР по Проект "Ремонт, реконструкция, закупуване на оборудване и/или обзавежданна на образователна инфраструктура на – ДГ "Щурче" съгласно изпълнение на Договор №13/07/2/0/00334 сключен между община Белово и ДФ "Земеделие" по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони ID: 00112-2018-0008

Документи:

Методика за оценка на оферти / 25.07.2018 г. / – Изтегли

Проект на договор / 25.07.2018 г. / – Изтегли

Тръжна документация и образци / 25.07.2018 г. / – Изтегли

Електронен ЕЕДОП – TXT / 25.07.2018 г. / – Изтегли

Електронен ЕЕДОП – XML / 25.07.2018 г. / – Изтегли

Електронен файл ЕЕДОП – PDF / 25.07.2018 г. / – Изтегли