Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участие

Избор на изпълнител за извършване на СМР за целите на проект "Ремонт, реконструкция на оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на община Белово – ДГ "Щурче" във връзка с изпълнение на Договор №13/07/2/0/00334 по програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) ID: 00112-2018-0003

Документи:

Тръжна документация / 29.03.2018г. / – Изтегли

Технически спецификации СМР / 29.03.2018г. / – Изтегли

Проект на Договор / 29.03.2018г. / – Изтегли

Образци на документи / 29.03.2018г. / – Изтегли

Количествена сметка / 29.03.2018г. / – Изтегли

Образец ЕЕДОП / 29.03.2018г. / – Изтегли

Указания ЕЕДОП / 16.04.2018 г. / – Изтегли

Електронен файл ЕЕДОП – PDF / 16.04.2018 г. / – Изтегли

Електронен ЕЕДОП – XML / 16.04.2018 г. / – Изтегли

Електронен ЕЕДОП – TXT / 16.04.2018 г. / – Изтегли