Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участие

Избор на консултант за "Изпълняване на оценка за съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстваща инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събирани зелени отпадъци в УПИ II 86, местност "Вучата могила", землище село Дъбравите, ЕКАТТЕ – 24414, община Белово" ID: 00112-2018-0004

Документи:

Тръжна документация / 27.04.2018г. / – Изтегли

Техническа спецификация / 27.04.2018г. / – Изтегли

Проект на договор / 27.04.2018г. / – Изтегли

Методика за оценка на оферти / 27.04.2018г. / – Изтегли

ПУП – ПРЗ на ПИ с пл.№ 000086 и ПИ с пл.№ 000087 з-ще Дъбравите / 27.04.2018г. / – Изтегли

Прединвестиционно проучване / 27.04.2018г. / – Изтегли

ПУП – Парцелен план за трасе / 27.04.2018г. / – Изтегли

Удостоверение / 27.04.2018г. / – Изтегли

Разпореждане / 27.04.2018г. / – Изтегли

Образец 1 – Опис на документи / 27.04.2018г. / – Изтегли

Образец 2 – ЕЕДОП / 27.04.2018г. / – Изтегли

Образец 3 – Декларация от подизпълнител / 27.04.2018г. / – Изтегли

Образец 4 – Техническо предложение / 27.04.2018г. / – Изтегли

Образец 5 – Ценово предложение / 27.04.2018г. / – Изтегли

Образец 6 – Декларация валидност оферти / 27.04.2018г. / – Изтегли

Образец 7 – Декларация спазени задължения / 27.04.2018г. / – Изтегли

Електронен файл ЕЕДОП – PDF / 27.04.2018г. / – Изтегли

Електронен ЕЕДОП – XML / 27.04.2018г. / – Изтегли

Електронен ЕЕДОП – TXT / 27.04.2018г. / – Изтегли