Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участи

Избор на изпълнител за "Проектиране, авторски надзор, строителство,доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и /или биоразградими битови отпадъци с капацитет 2000т/г от община Белово в УПИ II 86, местност "Вучата могила", землище село Дъбравите, ЕКАТТЕ – 24414, община Белово" ID: 00112-2018-0005

Документи:

Тръжна документация / 04.05.2018 г. / – Изтегли

Техническа спецификация / 04.05.2018 г. / – Изтегли

Методика за оценка на оферти / 04.05.2018 г. / – Изтегли

Становище от РИОСВ / 04.05.2018 г. / – Изтегли

Идеен проект / 04.05.2018 г. / – Изтегли

Образец 1 – Опис на документи / 04.05.2018 г. / – Изтегли

Образец 2 – ЕЕДОП / 04.05.2018 г. / – Изтегли

Образец 3 – Декларация от подизпълнител / 04.05.2018 г. / – Изтегли

Образец 4 – Техническо предложение / 04.05.2018 г. / – Изтегли

Образец 5 – Ценово предложение / 04.05.2018 г. / – Изтегли

Образец 6 – Декларация валидност оферти / 04.05.2018 г. / – Изтегли

Образец 7 – Декларация спазени задължения / 04.05.2018 г. / – Изтегли

Електронен файл ЕЕДОП – PDF / 04.05.2018 г. / – Изтегли

Електронен ЕЕДОП – XML / 04.05.2018 г. / – Изтегли

Електронен ЕЕДОП – TXT / 04.05.2018 г. / – Изтегли

Проект на договор / 30.05.2018 г. / – Изтегли

Образец 5 – Ценово предложение / 30.05.2018 г. / – Изтегли