Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Предсъобщение и информация за проект: „Ефективна координация и партньорство при разработване на Общински план за развитие на Община Белово за периода 2014-2020 година.

Община Белово успешно приключи с изпълнението на проект:  „Ефективна координация и партньорство при разработване на Общински план за развитие на Община Белово за периода 2014-2020 година”, Договор № 13-13-176/26.11.2013г  по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партнъорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07

Номер на договора:  Договор № 13-13-176/26.11.2013г  

Начална и крайна дата на периода на отчитане:  26.11.2013г  – 26.10.2014

Целеви групи  – Целевите групи в това проектно предложение са Общинска администрация- Белово, Общински съвет- Белово и  представители на населението и структури на гражданското общество, бизнес структури.

Финален бюджет на проекта:  29 700 лева

 

Документи за сваляне:

Съобщение: Изтели