Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Гроздоберна кампания 2016 г.

Уважаеми г-н/г-жо Кмет,

Във връзка с гроздоберната кампания 2016 г., Ви напомняме, че съгласно чл. 8 на Регламент 436/2009 г., всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2016 г. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр. Пловдив.

Срок за подаване на Декларациите за реколта от грозде в съответствие с чл.8 на Регламент 436/2009 г. е най-късно до 15 Януари.

Съгласно горепосоченото и чл. 8 на същия регламент, нарушителя съответно гроздопроизводител, който не е обявил реколтата си в законоустановения срок или нарушил императивните актове по прилагането им, ще бъде наказан с глоба от 500 до 1000 лв. за физически лица и от 2000 до 10000 лв – за юридически лица и едноличните търговци ако не подлежи на по-тежко наказание.

Моля за Вашето съдействие, да уведомите производителите на винени сортове грозде във Вашата община да подадат декларации съгласно чл. 8 на Регламент 436/2009 г.

 

С уважение

Началник отдел на

ТЗ на ИАЛВ гр. Пловдив

Тодорка Стойчева

Документи:

Съобщение / 23.11.2016 г. – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/