Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомлението за Инвестиционното намерение

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че община Белово има следното инвестиционно намерение: "Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на река Яденица, в участъците на град Белово и село Голямо Белово, с цел превантивно елиминиране на нагативното влияние от наводненията"

С Решение ПК-06-ПР/2013год. на директора на РИОСВ е решено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното намерение: Мерки за превенция и елиминиране на негативното влияние на наводненията по коритото на река Яденица чрез корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени в границите на регулацията на село Голямо Белово и град Белово. Процедурата в БДИБР Пловдив също е спазена и е било издадено разрешително 321704465/ 30.07.2014год. на Директора на БДИБР Пловдив. На база изготвения проект и съгласувателни писма е издадено и разрешение за строеж, като е реализирано строителството /частък от подпорна стена в кв. 29 на село Голямо Белово/ през декември месец на 2014год. . Поради липса на средства не е реализиран проекта в останалата му част и обхват на инвестиционното намерение.

Община Белово получи трансфер и средства от МКВП при МС и МФ с постановление на МС през април 2019година. В резултат на това се възложи актуализация на проекта. Така изготвения актуализиран проект за инвестиционно намерение: "Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на река Яденица, в участъците на град Белово и село Голямо Белово, с цел превантивно елиминиране на нагативното влияние от наводненията" се внася на вашето внимание, и е внесен за разглеждане и в БДИБР Пловдив.

Документи:

Уведомлението за Инвестиционното намерение / 01.10.2019г. / – Изтегли

Инвестиционен технически проект – Част Геодезия / 01.10.2019г. / – Изтегли

Инвестиционен технически проект – Част Конструктивна / 01.10.2019г. / – Изтегли

Скица на поземлен имот / 01.10.2019г. / – Изтегли