Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

МИГ – Белово, Септември, Велинград сключи договор за реализиране на Стратегия за местно развитие за новият програмен период 2014-2020 г.

МИГ Белово, Септември, Велинград получи финансиране на  Стратегията за Водено от общностите местно развитие 2014-2020г.

На 29.11.2016 г. бе подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. на Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград” за прилагане на  Стратегия за Водено от общностите местно развитие.

 

Документи:

Одобрение на Стратегия за ВОМР 2014-2020 г. – Изтегли