Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Проект „Е-ПОДЕМ – Европейски Проекти, Общински Дейности и Електронен Мениджмънт“

Във фоайето на Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Белово бяха монтирани видеоекран и киоск терминал. Електронното оборудване е по проект, изпълняван от Националното сдружение на общините в България (НСОРБ). Община Белово е една от общините, включени в проекта. Чрез хардуерната система жителите и гости на общината ще имат възможността да се информират за предлаганите от Общинска администрация услуги, както и за друга полезна за гражданите и бизнеса информация. В изпълнение на проекта общото оборудване, което включва сървър, компютърна конфигурация, принтер и широко форматен скенер А0, ще се ползва изцяло за работа с Електронната система за управление и контрол на проектите по Оперативните програми.

В рамките на първата дейност по проекта се предвижда разработване и предоставяне на общините на специализиран софтуер и техника за електронизация на дейностите им по европейски проекти.
НСОРБ ще осигури за всяка от участващите общини:
• Внедряване на електронна система за управление на европроекти със съответните показатели и функционални характеристики.
• Доставка на офис-техника за ефективната работа на системата.
• Обучение на място, в общината, на двама общински експерти за работа със системата.
Проектът „Е-ПОДЕМ – Европейски Проекти, Общински Дейности и Електронен Мениджмънт“ се осъществява финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, приоритетна ос 1: Подпомагане на реализирането на дейностите на структурите на централно ниво; мерки за изграждане на капацитет на институциите, работещи по Структурните фондове“, Мярка на подкрепа 10: „Подкрепа на общините за разработване, управление и изпълнение на проекти, финансирани по СКФ“.