Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Oбщина Белово кандидатства с проект по процедура BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с наименование: „Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда – община Белово”

Oбщина Белово кандидатства с проект по процедура BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с наименование: „Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда – община Белово”.

За целите на проекта ще бъде разкрит Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда, в който ще се предоставят интегрирани почасови услуги за хора с увреждания / в това число и деца/ и самотно живеещи възрастни лица със  затруднение или невъзможност в обслужването.

Чрез реализирането на проектните дейности целевите групи ще имат възможност да упражнят правото си на независим живот и социално включване съобразено със специфичните им потребности и ще се осигури заетост на безработните лица, които полагат грижи за своите близки.

Общата стойност на проектното предложение е 499 988.44 лв.

С това проектно предложение общината кандидатства за европейско финансиране чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), която през настоящия програмен период 2014-2020 г. ще бъде основен канал за комуникация между бенефициентите и управляващите органи.