Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за набиране на персонал за общинско социално предприятие „Поддържане, промотиране и опазване на културните обекти на територията на Община Белово“

ОБЯВА

ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПОДДЪРЖАНЕ, ПРОМОТИРАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО“

 Община Белово в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.010-0009-C01 от 11.06.2018 г. за проект "Развитие на социалното предприемачество за подобрен достъп до заетост на уязвими групи в община Белово" финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., учреди в структурата си социално предприятие „Поддържане, промотиране и опазване на културните обекти на територията на община Белово“. За функциониране на социалното предприятие и с оглед на поетите в рамките на изпълнение на проекта ангажименти, община Белово ще разкрие нови работни места, на които да бъдат назначени представители на следните допустими по проекта целеви групи: Хора с увреждания и Лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица. Във връзка с необходимостта от набиране на персонал за работа в учреденото социално предприятие, община Белово обявява прием на документи за заемане на следните длъжности:

Документи:

Обява /01.08.2018г. / – Изтегли