Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ в ДГ – с.Сестримо

Изх.№ 12/27.08.2019г.

О Б Я В А

за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

в ДГ – с.Сестримо

СЪГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 ОТ 1 МАРТ 2019Г ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ – СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО", ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТ 2016Г.
В сила от 05.03.2019г. Обн.ДВ бр.19 от 5 Март 2019г.

О Б Я В Я В А М:

I. Откривам процедура за определяне избор на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко", за нуждите на учебно заведение: ДГ:-с.Сестримо за период от три учебни години – 2019/2020г., 2020/2021г, 2021/2022г.

Документи:

Обява /27.08.2019г. / – Изтегли