Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ ПАЗАРДЖИК

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

от "МАРКОВ 88" ООД със седалище и адрес на управление на дейността: с. Габровица, ул. "Десета" 10, община Белово, област Пазарджик, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203734243, представлявано от Йорданка Кирилова Костадинова.

Уважаеми г-н/г-жо Директор, Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ново инвестиционно предложение:

Процедиране на Подробен устрийствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за изграждане на "Обект за преработка на мляко и търговия на едво и дребно с млечни продукти" в имот с номер 022070 в землището на с. Габровица с ЕКАТТЕ 14163, местност "Транишица", община Белово, област Пазарджик.

Документи:

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) /12.08.2017 г. / – Изтегли