Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен обществен дълг, с цел финансиране на инвестиционен проект

Обява за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен обществен дълг, с цел финансиране на инвестиционен проект

Изх. № ФД – 350/18.02.2019г.

Община Белово кани местната общественост на 22.02.2019год. от 16.00 часа в залата на общински съвет Белово, етаж 4-ти на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ, С ЦЕЛ ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци" В ПОЛЗА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО, с цел вземане на Решение за поемане на общински дълг чрез сключване на договор за кредит с "ФЛАГ" ЕАД за изпълнение на дейности по АДФИ № BG16M1ОP002-2.002-0004-C1 от 15.02.2018 година, чрез ОПОС.

За успешното изпълнение на проекта са необходими финансови средства за: съфинансиране на проекта в размер на 10%, финансови корекции в размер на 200 000 лв, срок за погасяване до 60 месеца ; Източници за погасяване на главницата – собствени бюджетни средства.

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Обява за обществено обсъждане / 19.02.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/