Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

О Б Я В А – До заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) , "АЛЕКСА-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК: 203955416, област Пазарджик, община Белово, гр. Белово ПК4470, ул. “Освобождение" № 62, ет. 2

 

СЪОБЩАВА

На най-ранен етап на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, че "АЛЕКСА-БЪЛГАРИЯ" ЕООД в качеството си на собственик/възложител, има следното инвестиционно предложение:
"Изграждане на промишлено предприятие за производство на алуминиеви детайли чрез процес на леене под налягане", в имот находящ се в област Пазарджик, община Белово, гр. Белово, м Крайчинец с ЕКАТТЕ 03592.1.2239 по кадастралната карта на гр. Белово.

Документи:

Обява до заинтересованите лица / 20.03.2018г. / – Изтегли

Скица на поземлен имот / 20.03.2018г. / – Изтегли

Уведомление / 20.03.2018г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/