Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление за инвестиционно предложение от „Родопи“ – АД – гр. Белово

ОБЯВА

За обществеността от "Родопи" – АД – гр. Белово

Уважаеми г-н/г-жа Директор,
Уведомяваме Ви, че "Родопи" – АД – гр. Белово ЕИК: 82105467
седалище и адерес на управлението:

Област Пазарджик, община Белово, гр. Белово 4470 гр. Белово, бул. Освобождение 83
лице, управляващо/предоставляващо дружеството/едноличния търговец (лице за контакти):
Венцислав Борисов Славчев,
Борислав Кирилов Тенчев

има следното инвестиционно предложение: Допълнение на използваните материали, за горене в парен котел, към съществуваща електрическа и топлоцентрала на "Родопи" АД в ПИ с идентификатор 03592.501.1564 по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик.

Документи:

Обява / 26.11.2018г. / – Изтегли