Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява до заинтересованите лица и общественост

О Б Я В А

От  „НАЦИОНАЛНА  ЕЛЕКТРИЧЕСКА  КОМПАНИЯ“  ЕАД

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения (ДВ бр. 25 / 2003 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е:

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно намерение:

Реализация на Проект „Яденица“ за Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ чрез изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Язовир „Яденица е проектиран в Източната част на Рила планина на около 25 км от гр. Белово и около 6 км от местността „Юндола“ по пътя Белово – Юндола.

Створът на язовирната стена е проектиран на р. Яденишка на около 600 м над смесието й с р. Юндолска и отстои на около 7 км от съществуващата ПАВЕЦ „Чаира“.

Проектът „Яденица“ обхваща изграждането на две основни съоръжения – язовирна стена „Яденица“ с водохранилище и реверсивен напорен тунел „Яденица“.

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Реализацията на инвестиционното намерение ще осигури балансираща мощност в електроенергийната система на страната и ще позволи по-нататъшно развитие на електропроизводството от възстановяеми енергийни източници в съответствие с дългосрочните стратегии за развитие на енергетиката в България и Европейския съюз.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАМЕРЕНИЕТО:

Подробна информация за намерението е предоставена от „НЕК“ ЕАД в Община „Белово“ и е достъпна за всички заинтересовани лица.

МНЕНИЯ И СТАНОВИЩА:

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на инвестиционното намерение, могат да го направят писмено всеки работен ден:

·       В сградата на Община „Белово“ от 8:00 до 17:00 часа;

·       В приемното време на РИОСВ – Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ №3, ет. 3, ПК 4400;

·       В сградата на НЕК ЕАД, клон „Хидроелектроинвест“, гр. Белово, бул. „Освобождение“ №64, ПК 4470 от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.

Документи:

Документи – Нек Проект язовир Яденица Изтегли