Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление по Проект „Център за социална интеграция и рехабилитация“– община Белово / Личен асистент

Община Белово в качеството си на бенефициент по Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" – община Белово по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси", Процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" и на основание Договор № BG05M9OP001-2.005-0117, ще осъществи подбор на:  Личен асистент – 25 бр.

Документите следва да се подават лично в община Белово, за Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" – община Белово в срок от
18.09.2017 г. до 27.09.2017 г. включително – 17.00 часа.

Документи:

Обявление – Личен асистент / 18.09.2017 г. / – Изтегли