Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление по Проект „Център за социална интеграция и рехабилитация“– община Белово / Обучение и субсидирана заетост

Община Белово в качеството си на бенефициент по Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" – община Белово по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси", Процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" и на основание Договор № BG05M9OP001-2.005-0117, ще осъществи подбор за лица желаещи да се включат в обучение и субсидирана заетост.

Документите следва да се подават лично в община Белово, за Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" – община Белово в срок от
18.09.2017 г. до 27.09.2017 г. включително – 17.00 часа.

Документи:

Обявление – Обучение и субсидирана заетост / 18.09.2017 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/