Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление на основание чл.124б ал.3 от ЗУТ

Община Белово на основание чл.124б ал.3 от ЗУТ обявява, че са издадени:

 Заповед № РД-02-15-109/21.07.2015 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-02-15-26/10.02.2015 г., издадена на Държавно предприятие „НКЖИ”, с която се допуска изработването на ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Модернизация на ж.п. линия София – Пловдив – железопътен участък Ихтиман – Септември” на територията на община Ихтиман и Костенец, Софийска област и общини Белово и Септември, област Пазарджик.