Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление

Избор на изпълнител за извършване на СМР за целите на проект "Ремонт, реконструкция на оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на община Белово – ДГ "Щурче" във връзка с изпълнение на Договор №13/07/2/0/00334 по програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) ID: 00112-2018-0003

Документи:

Обявление № 839543 / 29.03.2018 г. / – Изтегли

Решение № 839541 / 29.03.2018 г. / – Изтегли

Линк към АОП

Обявление ЕЕДОП / 16.04.2018 г. / – Изтегли

Обявление за възложена поръчка № 872068 Изтегли