Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Наредби

Наредби Файлове
Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоражения на територията на Община Белово Изтегли
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белово Изтегли
Наредба за публично-частно партньорство Изтегли
Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Белово Изтегли
Наредба за реда на предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от бюджета на Община Белово Изтегли
Наредба за издаване на "Карти за паркиране на хора с увреждания", престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания живеещи на територията на Община Белово Изтегли
Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински дълг Изтегли
Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането (включително разделното), транспортирането, претоварването, опазването и обезвреждането на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Белово Изтегли
Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци / кучета и котки/ на територията на Община Белово и действия за ограничаване популацията на безстопанствени, безнадзорни и нерегистрирани кучета и котки. Изтегли
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белово Изтегли
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Белово Изтегли
Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Белово Изтегли
Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Белово Изтегли
Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Белово Изтегли
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди на кмета на общината за премахване на установени и констатирани незаконни строежи IV, V и VI категория или части от тях от община Белово Изтегли
Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества Изтегли
Наредна за условията и реда на финансово подпомагане на спортните клубове в община Белово Изтегли
Наредба за устройството и работа на органите за приватизация и следприватизанионен контрол Изтегли
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Белово(по чл. 62, ал. 10 на Закона за устройство на територията) Изтегли
Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти Изтегли

 

https://www.livechatalternative.com/