Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Проекти за Наредби

Проекти за наредбиДатаФайлове
ПРОЕКТ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО ЗА СРОКА НА МАНДАТ   2023 – 2027 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО22.12.2023г.Изтегли
ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО  И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО ЗА СРОКА НА МАНДАТ 2023г. – 2027 Г.22.12.2023г.Изтегли
ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО 2021 г. – 2030 г.28.06.2021г.Изтегли
Проект за изменение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Белово26.04.2021г.Изтегли
Проект на решение за изменение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Белово26.04.2021г.Изтегли
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на ОБЩИНА БЕЛОВО26.03.2021г.Изтегли
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени за услуги на територията на Община Белово10.02.2021г.Изтегли
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Белово08.12.2020г.Изтегли
Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белово08.12.2020г.Изтегли
Решение за такса битови отпадъци 2021г.09.11.2020г.Изтегли
Решение за одобряване на план сметка за 2020г.09.11.2020г.Изтегли
Приложение относно определяне на данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ за 2021 година09.11.2020г.Изтегли
Одобряване на план – сметка за необходими разходи за битови отпадъци през 2021 г. и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2021 година в община Белово09.11.2020г.Изтегли
Протоколи и сертификати за получените резултати от проведения радиологичен контрол на 2бр. проби минерални води – Белово17.06.2020г.Изтегли
Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Белово10.04.2020г.Изтегли
Мотиви към Проект на наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Белово – АО-74110.04.2020г.Изтегли
Проект на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на община Белово20.01.2020г.Изтегли
Доклад относно одобряване на план-сметка за необходими разходи за битови отпадъци през 2020г. и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2020г. в Община Белово15.11.2019г.Изтегли
Доклад относно размера на данъка върху недвижими имоти /ДНИ/ за 2020 година15.11.2019г.Изтегли
Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос „водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода“ на територията на община Белово.18.07.2019г.Изтегли
Мотиви18.07.2019г.Изтегли
Приложение № 1 Методика18.07.2019г.Изтегли
Приложение № 2 Приемо-предавателен протокол18.07.2019г.Изтегли
Проекта за Наредбата за ползване на дървесина. На заинтересованите граждани и организации по реда на чл.26, ал.2 от ЗНА, отразяващ задължението за публикуване на проекта на нормативен акт с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуването, за предложения и становища по „Проекта за Наредбата за ползване на дървесина“, на адрес: гр. Белово, ул.“Орфей“ № 4А, Деловодство.17.09.2018г.Изтегли
Проект за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета16.11.2017г.Изтегли
Проект на правилник, за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс – БеловоИзтегли
Проект на наредба за публично-частно партньороствоИзтегли
Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община БеловоИзтегли
Проект на наредба за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община БеловоИзтегли
Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружестваИзтегли
Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община БеловоИзтегли
Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община БеловоИзтегли
Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контролИзтегли
Програма за 2014г. по изпълнение на стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост на община Белово през периода 2012 – 2015г.Изтегли
– Приложение към програматаИзтегли
Мотиви за наредба за принудително изпълнение на заповеди на кмета на общината за премахване на установени и констатирани незаконни строежи IV, V и VI категория или части от тях от община БеловоИзтегли